გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
პერსონალური ვებ-გვერდები | დამტკიცებული პროექტები|რეგისტრაცია |დაგავიწყდა პაროლი ?
პაროლის დამახსოვრება
  თუ დაგავიწყდა პაროლი, ჩაწერე რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ-ფოსტის მისამართი
  არქიტექტორი(197) ინჟინერი(46) კონსტრუქტორი(10) დიზაინერი(51) რესტავრატორი(6) დეველოპერი (19)
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   
  გიორგი ბენდელიანიარქიტექტორიპროექტირება შ.პ.ს "ბიჯი" 895 55 35 74ნანახია
  30211-jer

  ირაკლი ს.არქიტექტორისამშენებლო საინფორმაციო პორტალინანახია
  8425-jer

  ირაკლი გოგოხიაარქიტექტორიპროექტირება, დიზაინი, მშენებლობა ირაკლი გოგოხია (+995) 99 75-28-88 (+995)32 38-90-04ნანახია
  7868-jer

  merabi dauTaSviliარქიტექტორი1. arqiteqturul-samSeneblo proeqtebis momzadeba; 2. proeqtebis marTva da administraciul warmoebaSi monawileoba; 3. kerZo praqtika axalgazrda da gamoucdeli arqiteqtorebisaTvis individualuri programiT; 4. winasaproeqto kvleva uZravi nivTebis (Senobebis an miwis nakveTis) urbanul garemoSi gamoyenebis SesaZleblobebis dasadgenaT; მობ: 893 14-16-93ნანახია
  6028-jer

  zurab dvaliSviliარქიტექტორიშ.პ.ს. "ჰელიქსი" საპროექტო ორგანიზაცია. შარტავას #14 (მერიის პირდაპირ).ტელ:897534222ნანახია
  5963-jer

  ilia zaqaraiaარქიტექტორიproeqtireba, interieris dizaini, remonti arqiteqturuli proeqtis sruli paketi samSeneblo da saremonto zedamxedveloba (+995) 99 93 96 93 (+995) 90 93 96 93 fiqsiნანახია
  5213-jer

  მირანგ მუკბანიანირესტავრატორიარქიტექტურული კომპანია "ემ.თაუერი" მირანგულ მუკბანიანი ტ: (571)156-996ნანახია
  3811-jer

  diana rexviaSviliარქიტექტორი551 705 104ნანახია
  3726-jer

  გიორგი ლექვინაძეარქიტექტორივარ თანაავტორი 1974 წ. დამწვარი ოპერის ტეატრის, სახელმწიფო პრემიით აღნიშნული რეკონსტრუქციის პროექტისა. ავტორი ყოფ. მეჩნიკოვის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღის, არქიტექტორების 22 სართულიანი...ნანახია
  3584-jer

  გიორგი ადუაშვილიარქიტექტორიპროექტირება(სრული პაკეტი) მის:ვაჟა-ფშაველას 16 ტელ: 855113290; 385712ნანახია
  3026-jer

  Tamuna nadiraZeარქიტექტორიდამოუკიდებელი არქიტექტორი 599 33 58 77ნანახია
  2858-jer

  ema omanaZeარქიტექტორიS.p.s. ""სითი დიზაინი"" არქიტექტურა - რომელსაც პროფესიონალები თქვენთვის ქმნიან; ინტერიერის დიზაინი - სტილი რომელიც ყოველთვის განსხვავებულია; ლანდშაფტის არქიტექტურა - როდესაც ყველაფერი ბუნებრივია; გრაფიკული დიზაინი - როცა ყველა განზომილება შენია. marijanis ქ. 4 , Tbilisi, saqarTvelo, 0186 tel.: (+995 32) 306 111ნანახია
  2214-jer

  vasil comaiaარქიტექტორიშ.პ.ს."ჰელიქსი" შარტავას 14 (მერიის პირდაპირ)ნანახია
  2186-jer

  levani TaTikaSviliარქიტექტორიპროექტირება,დიზაინი 5 98 28-29-39ნანახია
  1637-jer

  ხათუნა მგალობლიშვილიარქიტექტორიარქიტექტურული კომპანია ,, ემ.თაუერი" ტ 790 799 588ნანახია
  1619-jer

  ირაკლი რეხვიაშვილიარქიტექტორიშ.პ.ს. "პორტალი +" ყოველთვის თქვენს სამსახურშია. სახლის, ბინის, აგარაკის, ოფისის სრული არქ.პროექტი და ინტერიერის დიზაინი. სამშენებლო,სარემონტო სამუშაოები.ტელ: +995 32 778336; მობ:+995 77 401570ნანახია
  1544-jer

  giorgi gomarTeliარქიტექტორიტ. 855 36 80 18ნანახია
  1529-jer

  nino avJandaZeარქიტექტორიstudia "n u a k a" - erTi piris sawarmo sakontaqto tel. 899 94 65 56ნანახია
  1505-jer

  ვაჟა თოფურიაარქიტექტორიძალიან მისაღებ ფასებში -პროექტირება, მშენებლობა ,დიზაინი სრული პაკეტი 895606092ნანახია
  1489-jer

  koba modrekilaZeარქიტექტორიარქიტექტურული პროექტების და ინტერიერის დიზაინის შექმნანანახია
  1462-jer

  Tornike dvaliარქიტექტორიyvelafers vasruleb rac arqiteqturas da dizains exeba, proeqtidan realobamde . 892 220 111 Cveni agiSenebT umaRlesi xarisxiT.ნანახია
  1456-jer

  ეკა უჩავა-მედულაშვდიზაინერიპროექტირება,დიზაინი,რემონტი,ავეჯის დიზაინი და დამზადება,გრაფიკული და საქორწილო დიზაინი. კოსტავას75ა,1ს.(ლაღიძესთან) (+99532)140327,(+995)855643485 (+995)858424042 თქვენი სახლი -თქვენი სამყარო!!!ნანახია
  1408-jer

  nikoloz maisuraZeარქიტექტორინანახია
  1214-jer

  giorgi qistauriარქიტექტორიკომპანია "არქსითი" გთავაზობთ მომსახურების უნივერსალურ სერვის: სახლის, ბინის, აგარაკის, ოფისის სრული არქიტექტურული პროექტი და ინტერიერის დიზაინი. სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები. ასევე გთავაზობთ: 1. საცხოვრებელი, საოფისე და კომერციული ფართები. 50 კვმ-დან. 2. ბეტონს, ბლოკს, ავეჯს, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარას. saqarTvelo, Tbilisi 0179; akuris q 13. (sportis sasaxleTan) tel: +995 32 31 99 99 ; mob: +995 74 200 222 ; mob: +995 92 222 111ნანახია
  1204-jer

  mixeil JorJolianiარქიტექტორიშ.პ.ს. „ეკა დიზაინი“ (პროექტირება; მშენებლობა; დიზაინი; რემონტი) სრული საპროექტო-საამშენებლო მომსახურეობა: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; მშენებლობის სრული ციკლი გასაღების ჩაბარებამდე; ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინი; სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. მაღალი ხარსხი და ხელმისაწვდომი ფასები. შეკვეთის გაკეთება შესაძლებელია ინტერნეტითაც. firmis adgilsamyofelia: q. wyaltubo dadianis q. #8.ნანახია
  1150-jer

  დავითი გოქაძეარქიტექტორისრული სერვისი: არქიტექტურა, მშენებლობა, დიზაინი, მხოლოდ ევროპული, თანამედროვე ლიფტები. კარ-ფანჯარა, ავეჯის დიზაინი და წარმოება. მ.ფ.: 890 23 10 10, მობ.: 895 335 660ნანახია
  1091-jer

  ბესიკ გაბათაშვილიარქიტექტორისრული სამშენებლო პაკეტი: პროექტირება, პროექტის შეთანხმება, მშნებლობის ნებართვის გაცემა. დიზაინი და მშენებლობა. ხელმისაწვდომ ფასებში. მობ: 899 34 35 46ნანახია
  1048-jer

  sulxan sulxaniSviliარქიტექტორიproeqrireba, dizaini, mSenebloba , maketireba. mob:- 893-233-444ნანახია
  971-jer

  giorgi CixlaZeარქიტექტორიproeqtireba, dizaini, vizualizacia, saproeqto dokumentaciis momzadeba,zedamxedveloba. mob: 871 36 19 33ნანახია
  931-jer

  nikoloz (nukri) abaSiZeარქიტექტორიyvela saxis da sirTulis saproeqto-dizaineruli samuSaoebi sruli paketiT, konsultaciebi saproeqto saqmianobis Sesaxeb, azomviTi samuSaoebi, geosaZiebo da geodeziuri saZiebo samuSaoebi. tel.+995 (32) 294 11 51 mob. +995 (99) 97 48 94 (ixileT damtkicebuli proeqtebi da namuSevrebi) მაილ.ნანახია
  889-jer

  robi geTiaSviliარქიტექტორინანახია
  871-jer

  miSa baliaSviliარქიტექტორი"studia 3 kvadrati" warmoadgens arqiteqturul kompanias roelic funqcionirebs 2000 wlidan. Cvens mier Sesrulebuli araerTi arqiteqturuli Tu interieris dizainis proeqti, romelTa umetesobac ukve ganxorcielebulia. Cven vasrulebT rogorc interieris dizains, aseve arqiteqturul proeqtebs. dagvikavSirdiT: tel: (+995) 32 18 36 43 faqsi: (+995) 32 95 78 38ნანახია
  869-jer

  ვალერი მიმინოშვილიარქიტექტორისრული პროექტირება 599099790ნანახია
  851-jer

  დავით კილასონიაარქიტექტორი879 51 41 11ნანახია
  851-jer

  levan ZnelaZeარქიტექტორიmob: 8 99 71 04 81 პროექტირება დიზაინინანახია
  846-jer

  ნუგზარ ცაგურიაარქიტექტორივმუშაობთ კლასიკურ სტილში. ვმუშაობდი ამერიკაში, კერძოდ ნიუიორკში 4 წელი. ესპანურ კლასიკურ სტილში. არქიტექტორ ტეოდორო კამბეიროსთან 893998873ნანახია
  833-jer

  giorgi ramiSvili nodar biTaZeარქიტექტორიarqiteqtura , dizaini, interieris dizaini, avejis dizaini, grafikuli dizaini, mSenebloba tel: 8 32 307000 8 90 307000 mob: 8 79 751010 8 79 753030 Tbilisi. goTuas #3ნანახია
  815-jer

  levan ClaiZeარქიტექტორიპროექტირება, დიზაინი, მაღალ ხარისხიანი ვიზუალიზაცია, მობ. 899 450518ნანახია
  756-jer

  დავით ბერიძიშვილიარქიტექტორიშპს "არინექსი" პროექტირება, საინჟინრო კვლევა-ძიება, ექსპერტიზა მობ: 555 100 160 მობ: 568 811055ნანახია
  750-jer

  vaso vasaZeარქიტექტორიarqiteqturuli proeqtis sruli paketi(proeqtireba, dizaini, renderebi, saproeqto dokumentaciis momzadeba, zedamxedveloba) t: 599 284888ნანახია
  736-jer

  laSa kovziriZeდიზაინერიsaukeTeso fasebi. mSenebloba/remonti. proeqtireba/dizaini. interieri/eqsterieri. rekonstruqcia/demontaJi. gamwvaneba/mopirkeTeba/auzi S.p.s ~warmateba~ 893 16 70 76ნანახია
  730-jer

  zurab gurjiZeინჟინერიarqiteqtura, proeqtireba, dizaini, mSenebloba, remonti, saavtoro da teqnikuri zedamxedveloba arqiteqturul-samSeneblo procesebze, xarjTaRricxvebis Sedgena /ix. vebgverdi/. kontaqti: Sps ,,teqtoni", Tbilisi, მარჯანიშვილის ქ. კორპ. III; ბ. 64; 296 42 44, 790 470 243; 599 570 243ნანახია
  683-jer

  ეკა თოდუაარქიტექტორინანახია
  677-jer

  თენგო ბიჭინაშვილიარქიტექტორიპროექტირება, დიზაინინანახია
  668-jer

  beso joloxavaდიზაინერინანახია
  650-jer

  giorgi makariZeარქიტექტორიarqiteqtura, proeqtireba, dizaini, dizainproeqtebis realizacia, saamzomvelo samuSaoebi. mob. 898 823 126, t. 832 309 361 q. Tbilisi, xidis q.1 /mSrali xidi/ნანახია
  641-jer

  ვახტან დოგრაშვილიარქიტექტორისაკონტაქტო ტელ.: 2934628 მობ.: 599 580716ნანახია
  619-jer

  mamuka tuskaZeდეველოპერი S.p.s ""TormaleTi"" 877 51 51 16 874 02 06 02 822 51 94 16 iuristi, uZravi qonebis dakanonebisa da registraciis specialistiნანახია
  616-jer

  გურამი ზედგინიძეარქიტექტორინანახია
  610-jer

  ოთარ გაბუნიაარქიტექტორიპროფესიული გამოცდილება: 2005–2006 წ. შპს ,,სტუდია ხაზი"–დიზაინერი. 2007-2011 კომპანია ,,მ.დიზაინი" – მთავარი არქიტექტორ-დიზაინერი. გთავაზობთ: პროექტირებას,ინტერიერის დიზაინს. ტელ: 877 230377ნანახია
  591-jer

  ლელა ტაბატაძეარქიტექტორიპროექტირება, interieris dizaini, avejis dizaini,განათების დიზაინი,ვიზუალიზაცია.ნანახია
  578-jer

  მარიამ ხაინდრავადიზაინერიდიზაინი, პროექტირება, პროექტების შესრულება აუტოკადში. 8-98-50-01-50ნანახია
  577-jer

  Tamar WiokaZeარქიტექტორინანახია
  575-jer

  TaTia iaSviliდიზაინერინანახია
  560-jer

  ნატა ესაკიადიზაინერინანახია
  547-jer

  რომეო ესართიაარქიტექტორიშ.პ.ს. "გრუპ თენ" პროექტირება 595 366 226ნანახია
  536-jer

  რევაზი ჯანჯულიაინჟინერინანახია
  531-jer

  შპს "არინექსი"კონსტრუქტორიპროექტირება,ექსპერტიზა, საინჟინრო კვლევა-ძიება მობ: 899 71 34 24ნანახია
  525-jer

  დავით ორდენიძეარქიტექტორი571 776770ნანახია
  520-jer

  შალვა ელიავაინჟინერინანახია
  520-jer

  ილია ჩხიკვიშვილიარქიტექტორიტელ: 858 10 18 81 ინდივიდუალური სახლებისა და საოფისე შენობების პროექტირება და ინტერიერის დიზაინი, პროექტების დამუშავება და გრაფიკული ვიზუალიზაციანანახია
  513-jer

  დიტო ჯობაძეარქიტექტორინანახია
  511-jer

  პაატა ჯობავაინჟინერინანახია
  500-jer

  ზურა კამლაძეარქიტექტორი897 30 91 30ნანახია
  495-jer

  kaxa WoxoneliZeარქიტექტორინანახია
  488-jer

  დავითი გოქაძედიზაინერისრული მომსახურება!!!ნანახია
  485-jer

  ნუგზარ ზაქარაიაარქიტექტორინანახია
  478-jer

  ვასილ ხადიშვილიკონსტრუქტორიშ.პ.ს "ხადიში"-ს ორგენერგომრეწვპროექტი ასრულებს პროექტირებას შენობა- ნაგებობებზე:საცხოვრებელი სახლები, ერთ და მრავალსართულიანი სამრეწველო შენობები,დამხმარე ნაგებობები ჰიდრომშენებლობანანახია
  478-jer

  ვაჟა გუმბერიძეარქიტექტორინანახია
  469-jer

  ირაკლი ჟვანიაარქიტექტორინანახია
  468-jer

  თამუნა გეწაძეარქიტექტორი893 72 33 87 არქიტექტურა, ინტერიერის დიზაინი, ლანდშაფტის არქიტექტურა.ნანახია
  457-jer

  ზურაბ ჯინორიძედიზაინერიდეკორატიული სამჭედლო სამუშაოები. 877494400ნანახია
  456-jer

  თინათი მეფაიშვილიარქიტექტორიEducation • Kansas State University. Manhattan, KS Aug.2009-May.2010 4th year Architecture and Urban Planning Student • Tbilisi State Academy of Arts, Tbilisi, Georgia Expected 2011 Undergraduate Architecture Student Certificates • Successfully Completed a year high school exchange program FLEX sponsored by the US Department of States Fort Mill, SC Aug.2004-May 2005 • Successfully Completed a year of university exchange program UGRAD sponsored by the US Department of Stნანახია
  449-jer

  Tamar arvelaZeარქიტექტორიარქიტექტურული სამშენებლო კომპანია ""karalioki"":tel; 25 12 88. atenis Sesaxvevi # 18 გთავაზობთ:პროექტირებას,ინტერიერის დიზაინს. სანებართვო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებას,სამშენებლო სარემონტო მომსახურების სრულ პაკეტს.ხარისხის გარანტიით.(გასაღების ჩაბარებით)ნანახია
  443-jer

  მიხეილ გელაშვილიარქიტექტორიგთავაზობთ მშენებლობას დიზაინს. არქიტექტურას. მაღალ დონეზე. ვმუშაობ ArchiCad-ში AutoCad-ში. დამიკავშირდით არ ინანებთ. 898 13 79 77ნანახია
  436-jer

  sergo SeliZeარქიტექტორინანახია
  434-jer

  გიორგი წიკლაურიარქიტექტორინანახია
  432-jer

  zaza maWaraSviliარქიტექტორინანახია
  409-jer

  gurami lomTaTiZeარქიტექტორითანამედროვე არქიტექტურა და მშენებლობა ქ. ბათუმი ზ. გორგილაძის 51/53 13 557-28-55-70 0422 22-72-09ნანახია
  407-jer

  გიორგი ლექვინაძეარქიტექტორიშპს "ლილე" გთავაზობთ ნებისმიერი ობიექტის, უმაღლეს დონეზე, არქიკად-ში დაპროექტებას ინტერიერის ჩათვლით, მერიაში შეთანხმებით. ფასი-მოლაპარაკებით. 597 77 14 39ნანახია
  407-jer

  ნიკოლო ბაჩიაშვილიარქიტექტორიპროექტირება ; ინტერიერის დიზაინი. ტელ: 855 390 145ნანახია
  403-jer

  მელანი მაკარიძეარქიტექტორინანახია
  391-jer

  გიორგი ნატრიაშვილიინჟინერინანახია
  380-jer

  ელგუჯა ხამხაძეარქიტექტორიინდ. არქიტექტორინანახია
  368-jer

  დავით ლიპარიშვილიინჟინერიტექნიკური ფაკულტეტი , სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ..ვარ მოყვარული... ვამზადებ სახლების და საოფისე ფართების ინტერიერ_ექსტერიერს..598 222269ნანახია
  360-jer

  ოთარ მხეიძეარქიტექტორი898 10 78 55ნანახია
  351-jer

  ნანუკა ზაალიშვილიარქიტექტორიპროექტირება,მშენებლობა,რემონტი. დაუმტკიცებელი ნაგებობების ლეგალიზაცია,აზომვითი ნახაზები,წითელი ხაზები. 893 925 921 890 59 50 56ნანახია
  350-jer

  გიორგი ბეჟუაშვილიინჟინერინანახია
  342-jer

  ალექსა მაკასარაშვილიარქიტექტორინანახია
  340-jer

  მინდია მურვანიძეარქიტექტორიარქიტექტურა,დიზანი,მშენებლობა, არქიტექტურული ზედამხედველობანანახია
  340-jer

  ნინო ფარცხალაძეარქიტექტორინანახია
  338-jer

  beqa kalandaZeარქიტექტორინანახია
  335-jer

  შოთა ქამხაძეინჟინერინანახია
  332-jer

  ირაკლი ხოჭოლავადეველოპერი ნანახია
  330-jer

  სერგი კაპანაძეარქიტექტორიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი არქიტექტურის და დიზაინის განხრითნანახია
  326-jer

  დავითი გოქსაძეარქიტექტორიშპს არქსვეტი. არიტქქტურა დიზაინი ინტერიერი აზომვითი ნახაზები ლეგალიზაციის პროექტი. 893 146882ნანახია
  320-jer

  თამაზი დალაქიშვილირესტავრატორიბილდინგ მენეჯმენტი ქართულ-ამერიკული კომპანია, დარსებული აშშ-ში (ქ. ფილადელფიაში)არის უნიკალური კომპანია,მრავალმხრივი გამოცდილებით, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალპროფესიონალური კადრენანახია
  319-jer

  სოფიო ჭელიძეარქიტექტორიმარჯანიშვილის ქ. #26ნანახია
  317-jer

  გიორგი ჯაფარიძეარქიტექტორინანახია
  316-jer

  ბაკურ დარსალიაინჟინერინანახია
  313-jer

  მიშა მუმლაძეარქიტექტორინანახია
  312-jer

  გიორგი წიკლაურიარქიტექტორინანახია
  310-jer

  არკაშა ნინუაარქიტექტორისაპროექტო ორგანიზაცია "ას პროჯექტ". დავით აღმაშენებლის გამზ. 89/24.(თბილქალაქპროექტი) ტელ: 874 882188.ნანახია
  309-jer

  გიორგი ცნობილაძედიზაინერინანახია
  308-jer

  მარი იონიდისიარქიტექტორი898257924ნანახია
  301-jer

  laSa gogaZeარქიტექტორინანახია
  299-jer

  giorgi sulxaniSviliარქიტექტორითბილისი-0167, ხიზანიშვილის 15, ტ: 650001, 891-650001ნანახია
  289-jer

  თენგიზ ესიავაკონსტრუქტორიკონსტრუირება,არქიტექტურა და პროექტის მთლიანი პაკეტი.879 985 995,ვისაც ჯერ არ გისწავლიათ პროგრამა ავტოკადი მობრძანდით.ისე ბოლო 6 წლის გამოშვება არქიტექტორების 80 % კი გავანათლე და ყველა წარმატებუნანახია
  288-jer

  სოფიო ჩაკვეტაძედიზაინერინანახია
  284-jer

  ზვიადი ხორნაულიარქიტექტორიარქიტექტურული ფირმა "SESS creative" გთავაზობთ ნებისმიერი ობიექტის(საცხოვრებელი სახლები,აგარაკები,ოფისები,კომერციული ფართები,ინტერიერები და ა.შ.)პროექტირებას.ნანახია
  283-jer

  თამაზი დალაქიშვილიდეველოპერი ბილდინგ მენეჯმენტი ქართულ-ამერიკული კომპანია, დარსებული აშშ-ში (ქ. ფილადელფიაში)არის უნიკალური კომპანია,მრავალმხრივი გამოცდილებით, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალპროფესიონალური კადრენანახია
  281-jer

  გიორგი ხოსაიურიარქიტექტორინანახია
  274-jer

  ნინო ჭანიშვილიდეველოპერი ნანახია
  274-jer

  თამაზი ბენდელიანიკონსტრუქტორიტელ 895967654ნანახია
  273-jer

  giorgi alaverdaSviliარქიტექტორინანახია
  268-jer

  სოსო ქარუმიძეარქიტექტორიმობ: 898 100 888. დაგეხმარებით სურვილის ასრულებაში, მოიწყოთ თქვენთვის სასურველი გარემო.აზომვითი ნახაზები, არქიტექტურა, დიზაინი, რემონტი ეს ჩვენი საქმეა!ნანახია
  268-jer

  გიორგი ფრანგულაშვილიინჟინერინანახია
  267-jer

  ნიკო ენუქიძეარქიტექტორიარქიტექტურა,ინტერიერის დიზაინი,კომპლექსური საპროექტო მომსახურება-მობ:599260059 / ტელ:0570 101106ნანახია
  259-jer

  ნატო ალფაიძეარქიტექტორინანახია
  258-jer

  ზაალ ყარალაშვილიარქიტექტორინანახია
  254-jer

  დავით გიგაზური დაუდარქიტექტორიარქიტექტურა, დიზაინი, ფოტოგრაფია და ა.შ.ნანახია
  251-jer

  ცოტნე ანდრიაძედიზაინერიგთავაზობთ ინტერიერის, ექსტერიერის, ავეჯის დიზაინს და დამზადებას,558 102 602, 243 94 43, მის: წერეთლის 117ნანახია
  250-jer

  ირაკლი ფეტელავაარქიტექტორინანახია
  227-jer

  ავთანდ ლომსაძეარქიტექტორინანახია
  223-jer

  ლევან ჩხაიძეარქიტექტორისტუდია "დეკარი" ტელ: 239-40-91 მობ: 551-58-87-85ნანახია
  223-jer

  გიორგი შუბითიძეინჟინერინანახია
  222-jer

  გიორგი ჯიბუტიარქიტექტორინანახია
  220-jer

  დიმა დიასამიდზეინჟინერინანახია
  218-jer

  მიხეილ ბაქანიძეარქიტექტორინანახია
  217-jer

  შოთა მოდებაძედეველოპერი ჩვენი მიზანია ინოვაციური სამშენებლო ტექნოლოგიების შემოტანა საქართველოში 895145566ნანახია
  217-jer

  ალექსი ცისკარიშვილიარქიტექტორიარქიტექტურა, ინტერიერისა და ავეჯის დიზაინი მობ.: 598 26 80 85ნანახია
  216-jer

  ვანდა ოგანესიანიარქიტექტორინანახია
  214-jer

  ნანა წოწერიადიზაინერივარ თვითნასწავლი მხატვარი, დიზაინერი და ფოტოგრაფი.არქეოლოგიური,ეთნოგრაფიული დაფსიქოლოგიური კვლევების შედეგად ვქმნი ორიგინალურ არქიტექტურულ მონახაზებს.595-40-96-80.სახლის24-63-25.ნანახია
  214-jer

  mixeil JorJolianiინჟინერინანახია
  212-jer

  ნინო გორდელაძეარქიტექტორინანახია
  211-jer

  ილია ქავთარაძეინჟინერინანახია
  208-jer

  ბექა ხუციშვილიარქიტექტორინანახია
  207-jer

  თამაზი გოგოლაძეარქიტექტორიშ.პ.ს. „რედ ჰოუსე’’ გთავაზობთ პროექტირების სრულ პაკეტს, ინტერიერის დიზაინს. მშენებლობას და კაპიტალურ რემონტს. ტ.236 24 20 მ.ტ. 5 93 39 90 17ნანახია
  204-jer

  თინათი შენგელიაარქიტექტორინანახია
  202-jer

  ბესიკი გორგოძეარქიტექტორინანახია
  202-jer

  ვაკო არჩუაძეარქიტექტორი574 19 51 20ნანახია
  191-jer

  ნინო ეროიანიარქიტექტორინანახია
  190-jer

  გიორგი კირკიტაძეარქიტექტორიკომპანია ნიუ პოინტ გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის შენობა-ნაგებობის პროექტირებას, ინტერიერის დიზაინს, აზომვით და იურიდიულ მომსახურებას!!! 37-33-85ნანახია
  190-jer

  ზაზა წიკლაურიდიზაინერინანახია
  190-jer

  გიორგი ცხადადზედიზაინერიმომაცოდეტ ფოტო ილუსტრაციები ხელიტ დამზადებული ავეჯის ასევე ბიზნეს პროეკტები ევროპელტატვისნანახია
  190-jer

  ქეთი ბოჭოიძეარქიტექტორი593485859ნანახია
  188-jer

  ხვთისო ტურძილაძეარქიტექტორინანახია
  186-jer

  GUTI BIGELiარქიტექტორინანახია
  184-jer

  ზურაბ ლომიძეინჟინერიშ.პ.ს RUKA MAPPING. ZUDUAN@MAIL.RU. TEL:899-13-77-25ნანახია
  183-jer

  მიხეილ კირცხალიაინჟინერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სტუდენტინანახია
  180-jer

  კარლო მშვიდობაძეარქიტექტორინანახია
  179-jer

  სოფიო რობაქიძედიზაინერინანახია
  174-jer

  გიგინე მუხრანიარქიტექტორინანახია
  173-jer

  saba1551 sabaარქიტექტორინანახია
  172-jer

  მარი კორახაშვილიარქიტექტორინანახია
  171-jer

  დავით ვარვარიძეარქიტექტორინანახია
  167-jer

  მარინა გვენეტაშეარქიტექტორინანახია
  167-jer

  დიმიტრ პაპავაინჟინერინანახია
  167-jer

  თამარი ჭურაძედიზაინერინანახია
  167-jer

  გიორგი კაჭარავაინჟინერისაპროექტო-სამშენებლო კომპანია.ფასადის სისტემები,კედლების დაცვა,სამრეწველო და სანიტარული კონტეინერები.სცრაფად ასაცკობი კონსტრუქციები.ნანახია
  163-jer

  ლადო რეხვიაშვილიდიზაინერინანახია
  163-jer

  თამუნა კიკნაძედიზაინერინანახია
  163-jer

  რატი ხეცურიანიარქიტექტორინანახია
  162-jer

  ლაშა ღვინიანიძედეველოპერი ნანახია
  159-jer

  დათო მერმანიშვილიარქიტექტორინანახია
  158-jer

  ana diakonidzeდეველოპერი ნანახია
  158-jer

  მაკა ფუტკარაძეინჟინერინანახია
  155-jer

  არტიომ ხალოევიინჟინერინანახია
  152-jer

  გოჩა მინდილაიაარქიტექტორიქ.ფოთი, აღმაშენებლის 2/8, ტელ 557674190, 8(493)270390ნანახია
  150-jer

  ირაკლი ჩიქავადეველოპერი ნანახია
  144-jer

  ნათია ჭეიშვილიდიზაინერინანახია
  143-jer

  ხატია წოწკოლაურიარქიტექტორინანახია
  142-jer

  გიორგი ცაგარელიდიზაინერიteplos@proteinos.comნანახია
  141-jer

  გიორგი ჯანიაშვილიარქიტექტორინანახია
  139-jer

  აჩიკო ლებანიძედეველოპერი ნანახია
  138-jer

  გიორგი მონიავაარქიტექტორინანახია
  135-jer

  ნანა რამიშვილიდეველოპერი ნანახია
  132-jer

  დათო ბერიძეინჟინერინანახია
  129-jer

  თენგიზ ალავერდაშვილიარქიტექტორისაკონტაქტო ინფორმაცია - ტელ.: 593 724321ნანახია
  128-jer

  გიზო საბულუაინჟინერინანახია
  123-jer

  გვანცა გიორგაძედიზაინერიდიზაინი, პროექტირება, პროექტების შესრულება აუტოკადში,მოდელირება. 555 33 56 17ნანახია
  122-jer

  ლევანი ოქროპირიძეარქიტექტორინანახია
  121-jer

  ნანა წოწერიაარქიტექტორიმეცნიერული კვლევების საფუძველზეარქეოლოგიაში,ეთნოგრაფიასადა ფსიქოლოგიაშივქმნი ორიგინალურპროექტებს.595-40-96-80.სახლის24-63-25.ნანახია
  121-jer

  გიორგი პირმისაშვილიარქიტექტორინანახია
  119-jer

  თორნიკ ანდრიაძედიზაინერინანახია
  119-jer

  ლაშა ხასიაარქიტექტორინანახია
  118-jer

  დავითი დავითიინჟინერინანახია
  118-jer

  გიორგი ჭავჭანიძეარქიტექტორინანახია
  115-jer

  კახაბე მაისურაძეარქიტექტორინანახია
  115-jer

  ივანე მირცხულავაარქიტექტორინანახია
  113-jer

  ზაალ ბლიაძეინჟინერინანახია
  113-jer

  Tamar Intskirveliარქიტექტორინანახია
  109-jer

  გაბრიე გურგენიძეარქიტექტორი+995 579 720070ნანახია
  109-jer

  გია ჯანანაშვილიარქიტექტორინანახია
  109-jer

  გიორგი აბულაშვილირესტავრატორიმე ვარ რანანახია
  108-jer

  პაატა ხიზანაშვილიდიზაინერინანახია
  106-jer

  გიორგი ძიძიგურიდეველოპერი ნანახია
  106-jer

  ნიკა დონაძეარქიტექტორინანახია
  105-jer

  თორნიკ ჩიკვაიძეარქიტექტორინანახია
  104-jer

  რეზო კალაძეარქიტექტორინანახია
  101-jer

  სანდრო ჩუბინიძეარქიტექტორინანახია
  100-jer

  შავლეგ ჭიჭიაშვილიარქიტექტორინანახია
  98-jer

  რევაზ სულავაარქიტექტორინანახია
  97-jer

  ლადო გოგილასჰვილიარქიტექტორინანახია
  94-jer

  ლაშა ჩოხელიარქიტექტორინანახია
  90-jer

  ნიკა ბურსულაიაკონსტრუქტორინანახია
  90-jer

  გიორგი ტატუაშვილიდეველოპერი ნანახია
  90-jer

  ბესო გვარიდიზაინერინანახია
  89-jer

  გიორგი ადეიშვილიარქიტექტორინანახია
  87-jer

  დავით დავაძეარქიტექტორინანახია
  87-jer

  ელგუჯა ხამხაძეარქიტექტორინანახია
  83-jer

  რომანი ფალელაშვილიინჟინერინანახია
  82-jer

  მარიამ ზაქარიაშვილიდიზაინერინანახია
  79-jer

  ცოტნე ბართაიაარქიტექტორინანახია
  78-jer

  ზვიად ყველაიძედიზაინერინანახია
  75-jer

  დავითი ჯოხაძეარქიტექტორინანახია
  74-jer

  ირინა სიდამონიძეინჟინერინანახია
  74-jer

  лука мачарадзеინჟინერინანახია
  74-jer

  ელენე ბურკაძედიზაინერინანახია
  74-jer

  ბუბუ ბუბუაარქიტექტორინანახია
  73-jer

  daviT Saxbazoviარქიტექტორინანახია
  72-jer

  თამო231 ბახუტაშვილიარქიტექტორინანახია
  71-jer

  არჩილ ყარასაშვილიარქიტექტორინანახია
  70-jer

  ზვიადი ხაჩიძეარქიტექტორინანახია
  68-jer

  ნატალი გარსენიშვილიარქიტექტორინანახია
  68-jer

  გიორგი მაზმიშვილიარქიტექტორინანახია
  68-jer

  ანა ჯალაღონიადიზაინერიბინის,საოფისე ფართის,ინტერიერ-ექსტერიერის დიზაინინანახია
  68-jer

  ხათუნა ვერძეულიარქიტექტორინანახია
  65-jer

  დავით დოლძეარქიტექტორინანახია
  64-jer

  გურამ ზედგინიძეარქიტექტორიარქიტექტურული პროექტირება, დიზაინი, ვიზუალიზაცია,კომპოზიცია.ნანახია
  60-jer

  საბა ზედგინიძედიზაინერისამ განზომილებიანი ვიზუალიზაცია, მოდელირება (3d editting software, v-ray, mental ray, Photoshop)ნანახია
  48-jer

  გიორგი ტუსჰისჰვილიარქიტექტორინანახია
  45-jer

  შოთა გაგოშაშვილიარქიტექტორიშპს "გამა ქონსთრაქშენს" პროექტირება, ინტერიერის დიზაინი, რემონტი, აზომვითი ნახაზები თბილისი ვ. დოლიძის ქ.46,ტელ:0322 903909 /579701070 /592202832ნანახია
  44-jer

  კახა მელიქიძეარქიტექტორინანახია
  43-jer

  დავით ცუცქირიძეარქიტექტორინანახია
  34-jer

  თემურ საბულუაარქიტექტორინანახია
  32-jer

  გიორგი წიქარიშვილიდიზაინერიავეჯის დიზაინერინანახია
  31-jer

  მიხეილ ცინაძეინჟინერიჩვენი ფირმა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მხაზველობით საინჟინრო მომსახურეობას ავეჯის და ხის დამამუშავებელი ფირმებისათვის, დიზაინერებისათვის, არქიტექტორებისათვის და ასევე მოსახლეობინანახია
  24-jer

  მიხა დვალიშვილიარქიტექტორინანახია
  21-jer

  თორნიკ გუგუციძეარქიტექტორინანახია
  17-jer

  ლუკა ჩადუნელიარქიტექტორინანახია
  15-jer

  ზაზა ლოლომაძეინჟინერინანახია
  13-jer

  valeri miminoSviliარქიტექტორიproeqtebi: - erTbiniani sacxovrebeli saxlebis, - mini kombinirebuli moednebis, proeqtebi: - erTbiniani sacxovrebeli saxlebis, - mini kombinirebuli moednebis, avtori da mT.arqiteqtori - lagodexis r-nSi,TamaraSenis r-nSi, q.zugdidSi, senakis r-nSiნანახია
  8-jer

  კახა ხაბეიშვილიარქიტექტორიშ.პ.ს "ელბანი" .სრული არქიტექტურული მომსახურება.ინტერიერის დიზაინი. 3დ ვიზუალიზაცია.მშენებლობა. 599-102343ნანახია
  2-jer

  გიორგი გუგეშაშვილიარქიტექტორიგთავაზობთ დიზაინერული და არქიტექტურული მომსახურების სრულ პაკეტს – დაგეგმარებიდან სრული სარემონტო სამუშაოების ჩათვლით.ნანახია
  2-jer

  ლუკა ტყემალაძეინჟინერინანახია
  2-jer

  ნოდარ სანიკიძეინჟინერიტექნიკურ ზედამხედველად მუშაობის 16 წელზე მეტი ხნის სტაჟით, მათ შორის მსოფლიო ბანკში მუშაობის გამოცდილებით. კონსულტაცია უფასოდ 599375460 ან ელ.ფოსტაზენანახია
  2-jer

  მიხეილ გურეშიძედიზაინერიუმაღლესი კლასის პროეკტები და დიზაინი, სკვერებისა და აგარაკების მოწყობა. ნებისმიერი სირთულის სამუშაოები. ტელ:598778411 mail guresha@bk.ruნანახია
  2-jer

  კახა კვარაცხელიადიზაინერინანახია
  2-jer

  გაბრიე გურგენიძედიზაინერინანახია
  2-jer

  giorgi kokilaSviliარქიტექტორინანახია
  1-jer

  ირაკლი ანდრონიკაშვილარქიტექტორიარქიტექტურა, ინტერიერის-ექსტერიერის დიზაინი,საკადასტრო აზომვა, გეოლოგია,კონსტრუქციანანახია
  1-jer

  მანუჩა წოწონავაარქიტექტორიქ. ფოთი. ტელ.:599-29-73-55ნანახია
  1-jer

  გიორგი კოღერაშვილიარქიტექტორიარქიტექტურული დეტალების რესტავრაცია,ძერწვა, ჩამოსხმა და მონტაჟი. 555116112ნანახია
  1-jer

  დავით მახარობლიდზეარქიტექტორინანახია
  1-jer

  შავლეგ ჭიჭიაშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  ანა ქურციკიძეარქიტექტორინანახია
  1-jer

  მიხეილ რევაზიშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  შორენა გვარიშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  გვანცა ფარეშიშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  გიორგი მერაბიშვილიარქიტექტორიარქიტექტორი 593 50 10 32ნანახია
  1-jer

  ზურა პაპუაშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  მინდია ჯორბენაძეარქიტექტორინანახია
  1-jer

  ირაკლი გაჩეჩილაძეარქიტექტორიარქიტექტურა.პროექტირება. ინტერიერის დიზაინი.facebook: GL Architecture. glarqiteqtura@gmail.com 597 67 64 25ნანახია
  1-jer

  გიორგი კვარაცხელიაარქიტექტორინანახია
  1-jer

  გიორგი ალავერდაშვილიარქიტექტორინანახია
  1-jer

  ჯემალი ჩიკვაიძეარქიტექტორინანახია
  1-jer

  ლაშა ჟორჟოლიანიარქიტექტორიტ: 599 51 86 15 მაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება არქიტექტურულ პროექტებზე მუშაობის. შექმნილი მაქვს 300-დე პროექტი და შეთანხმებული მაქვს მერიის არქიტექტურულ სამსახურთან.ნანახია
  1-jer

  კახა ლილუაშვილიარქიტექტორიპროექტები, აზომვითი ნახაზები.მისაღებ ფასებში.ასევე გიწარმოებთ საქმეს მერიაში...ტ: 557000137 კახანანახია
  1-jer

  დავით გაგოშიძეარქიტექტორინანახია
  1-jer

  დავით თედიაშვილიარქიტექტორიარქიტექტორი, ინტერიერის დიზაინერი. 598 310 211ნანახია
  1-jer

  ლევან მაღლაკელიძეარქიტექტორისრული არქიტექტურული მომსახურეობა ( პროექტის შეთანხმება , მშენებლობის ნებართვა ) 574-14-80-80ნანახია
  1-jer

  არჩილ ხაზალიაინჟინერინანახია
  1-jer

  იროდი ვარაზაშვილიინჟინერინანახია
  1-jer

  აკაკი ჯინორიძინჟინერინანახია
  1-jer

  დათო გორგილაძეინჟინერინანახია
  1-jer

  თამაზ ლომიძეინჟინერინანახია
  1-jer

  ოთარ დავითაძეკონსტრუქტორინანახია
  1-jer

  khatuna peradzeკონსტრუქტორინანახია
  1-jer

  ირაკლი საჯაიადიზაინერინანახია
  1-jer

  ნინო ჯიქურაშვილიდიზაინერიინტერიერის დიზაინი საავტორო ზედამხედველობით, ტ 555 52 72 16 592 03 00 75ნანახია
  1-jer

  გიორგი კუხიანიძედიზაინერინანახია
  1-jer

  ელენე სხვიტარიძედიზაინერიგანათლება მიღებული მაქვს იტალიაში, ასევე სამუშაო გამოცდილება (სტაჟირების სახით). 2 წელია ვცხოვრობ და ვმუშაობ თბილისში დიზაინერად. ვასრულებ როგორც ინტერიერის და ავეჯის დიზაინის პროექტებსნანახია
  1-jer

  ჯორჯ ინტერიორდიზაინერიინტერიერის დიზაინი, არქიტექტურა! ტელ: 592 12 67 87; 599 07 07 14ნანახია
  1-jer

  ნუცა დემეტრაშვილიდიზაინერინანახია
  1-jer

  ინგა დონაძედიზაინერი595 903 700 ჩვენი კომპანია გთავაზობთ სასტუმროს დაპროექტებას,დიზაინს,მშენებლობას,რემონტს,მოწყობას,გაწყობას,გამართვას დანექსპლუატაციაში გაშვებას დამკვეთის სურვილისა და ბიუჯეტის მიხედვითნანახია
  1-jer

  გიორგი ტაბატაძერესტავრატორინანახია
  1-jer

  თამარ ჯაფარიძედეველოპერი ნანახია
  1-jer

  გიორგი სულაქველიძედეველოპერი ნანახია
  1-jer

  გელა ტალახაძეარქიტექტორინანახია
  0-jer

  ნინო ტეტუნაშვილიარქიტექტორინანახია
  0-jer

  დიმიტრ გოგუაძეარქიტექტორინანახია
  0-jer

  გიორგი გაგნიდზეარქიტექტორინანახია
  0-jer

  ქეთი ჩახტაურიარქიტექტორი593741147ნანახია
  0-jer

  გიორგი დავაძეარქიტექტორინანახია
  0-jer

  დავით ულუმდელაშვილიარქიტექტორინანახია
  0-jer

  გიორგი გუგეშაშვილიარქიტექტორიdesigner-დიზაინერი გთავაზობთ დიზაინერული და არქიტექტურული მომსახურების სრულ პაკეტს – დაგეგმარებიდან სრული სარემონტო სამუშაოების ჩათვლით.ნანახია
  0-jer

  ვარლამ ცხაკაიაარქიტექტორინანახია
  0-jer

  ილიკო კოხრეიძეინჟინერინანახია
  0-jer

  ლილი დიასამიძეინჟინერინანახია
  0-jer

  ამირან გოგნაძეინჟინერინანახია
  0-jer

  ზურაბ ბირკაძეინჟინერინანახია
  0-jer

  მიხეილ კირცხალიაინჟინერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი.ნანახია
  0-jer

  დავით ილურიძეინჟინერინანახია
  0-jer

  Андрей Четверняინჟინერინანახია
  0-jer

  ლაშა გორდიაშვილიინჟინერინანახია
  0-jer

  ბესიკ მენაბდეინჟინერინანახია
  0-jer

  გიორგი ყეინიშვილიინჟინერინანახია
  0-jer

  ხვიჩა აშორდიაკონსტრუქტორინანახია
  0-jer

  alexandre tsotsonavaკონსტრუქტორინანახია
  0-jer

  ილია მეხრიშვილიკონსტრუქტორი599 14 60 72ნანახია
  0-jer

  ნინი კაპანაძედიზაინერინანახია
  0-jer

  ვასილ მელიქიძედიზაინერინანახია
  0-jer

  გიორგი ქსოვრელიდიზაინერინანახია
  0-jer

  ანდრო კიკაბიძედიზაინერინანახია
  0-jer

  ლევან ზაქარადზედიზაინერინანახია
  0-jer

  დიანა კაკუბავადიზაინერიDaylight Design Group გთავაზობთ ტექსტილისა და შპალერის ევროპული და ამერიკული ბრენდების დიდ არჩევანს. მისამართი: თბილისი, ყიფშიძის 2. ტელ: 593000936ნანახია
  0-jer

  მერაბ ლეჟავადიზაინერინანახია
  0-jer

  გიორგი პაპუკაშვილიდიზაინერიტელ: 592 12 67 87 ინტერიერის დიზაინი&არქიტექტურანანახია
  0-jer

  ზურაბ გენელიძედიზაინერინანახია
  0-jer

  ალექსა მელაშვილიდიზაინერინანახია
  0-jer

  ანა იობაშვილიდიზაინერინანახია
  0-jer

  მერაბ სოხაძერესტავრატორივამზადებ ავეჯს ხისა და ლითონისაგან,შიდა კიბეს 597680340ნანახია
  0-jer

  ინგა ჩარკვიანირესტავრატორინანახია
  0-jer

  მიხეილ ადამაშვილიდეველოპერი ნანახია
  0-jer

  რუსტამ ატაშოვიდეველოპერი ნანახია
  0-jer

  გიორგი ბერუაშვილიდეველოპერი ნანახია
  0-jer

  მამუკა გაზდელიანიდეველოპერი ნანახია
  0-jer

  ზაალ ანჯააფარიძედეველოპერი ნანახია
  0-jer

  Copyright © 2009-2021 by Tbilisi Portal. All rights reserved