გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: კობა მოდრეკილაძე
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 11058-ჯერ
კომენტარი(25)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
ruska ruskamomwons.:)
tiniko zalian momcons
eka kokoshamagari xar!!! bejanis komentari momecona :))
mamuka panchulidzeminda vnaxo magram ar mixsnis.tu shegidzliat mascavlet.
tuska tuskaminda seti saxliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
misamgeri ras shoba.. ras shoba...
bezhani kukuladzeoho ukure amas ras shoba
tuska tuskamagaria, rodis machuqeb aset saxls?
gio maGalaSvilspaxmeliaze wavas-- ginda giTxra ra unda daiWiro xelSiiiiiiii? :| biWo!!!
paxmeliaze wava gio maGalaSvils - wadi bijo gitara daichire isev jobia... :P
ira arachveulebrivi proeqtia.carmatebas gisurveb
vato es namdvilad sauketeso proektia im mxriv rom iapia asheneba da es konkursi rasac ekitxeba imas asrulebs xutianze.
gio maGalaSviliar dagezaraaa amdeni ceraaa? P.S proeqti momewona, warmatebebi :)
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
leo gggmshvenieri proeqtia, sada da lamazi
gigi geliaSvilime martla momewona es saxli sadaa da marTla iafi dajdeba amis aSeneba...
xatuna tbilisis gareubnisTvis sworad Sercheuli sivrcea, sxvebtan Sedarebit ekonomiuri chans... gegmarebis naxva ro seizlebodes uketesi iqneboda.
zezva shanidzesakmaod saintereso proektia.. zedmeti uazrobebis garshe..da aseve advili asashenebeli
avto sxva monaciles ar sheucvlia ...
nika rogor shecvalet mtavarze rac eyena is renderi ? da Sesadzloa ro sxva monawileebmac SevcvaloT>?
buzgi bazgierTi SexedviT sasiamovno moculobaa, Senobis gaxsnilobac kargadaa mofiqrebuli, gegma sakmaod komfortulia sacxovreblad.
mu ha ha ha sali ar grcxvenia su samrecxao da samrecxao raRac naTelic xom SeiZleba iyos Sens cxovrebaSi. gamodi gareT mag Seni samrecxaodan, botebic moisrole eris xma
elene gigaurisadaa da sayvareli ; sadaa da sayvareli :)
gurami kargi proeqtia magam mtavari foto ar momewona...
გიორგი გადელიაკარგია


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved