გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ორგანიზაცია: უნივერსუმ

avtorebi: ნინო ოქუაშვილი
კატეგორია: ორგანიზაცია
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 21094-ჯერ
კომენტარი(286)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
giorgi gelashviliise ra
mamuka metrevelimomwons
lasha lomidzexelovnebis nimushia namdvilad
zviadi vardukadze...
irina balavadzeara mshvenieri namushevaria
bakuri charckalasviliok
***** *****ლამაზი სახლია, ფუნქციონალური. ძალიან მომეწონა.
zauri qebadzedddd
rati gulbianirock metali visac gevasebat momweret skypeshi (pank rock) ratakua
ზურა ძალიან საინტერესოა, ნახტომისებურად როგორ მატულობდა ამ პროექტის მნახველ/ხმის მიმცემთა რაოდენობა ხანდახან. მე პირადად ბოტების სუნი მცემს...
ნინო ოქუაშვილიExla ra azri aqvs nerviulobas, konkursic damtavrdada ...proeqtebic, albat ukve shearchies...jobia movitminod da shedegebs davelodot...retingi nu ganerviulebt...mand chabarebul naxazebs ganixilavdnen...da ara komentarebs...დაუსრულებული არქიტექტურა არა მგონია, რომ მიეღოთ
gigi Mshvenieri saxlia...avashenebdi
godo es ar aris arqiteqtura. droa amas bolo moegos
nina siprasalami nino :) rom gitxra gadavirie proeqtis originalobit-tqo mogatyueb, magram vici ra shromasac chadebdi amashi da imasac vxedav rom zustad pasuxobs konkursis pirobebs da amitom warmatebebs gisurveb gulit.+1 vetanxmebi Givi Machavarianis mosazrebas.
arqiteqtori normaluria
Givi MachavarianiMartali Gitxrat me ar momcons, magram mgonia rom imat vistvisac es proecti gatvlilia, anu masiuri momxmareblebistvis, romlebsac arqitectoris daciravebac ar undat, da pirdapir mza proeqts aarcheven, zustad es proecti moeconebat.
ixi yvelaferi 5-zea
zurab grigalashvilimshvenieri proeqtia madloba shromis gacevisatvis da mainteresebs am proeqtis realizaciistvis rom gamovikenod tviton meria amtkicebs miwebs gansazgvrul teritoriebze tu nebismier chems kutvnil micaze shemidlia misi asheneba
xxx idea saitis chamokalibebaze varga da momecona
tazo ar varga
ნინო ოქუაშვილიIdea, makvs rame axali arqiteqturuli saiti Sevkmnat...da gauziarot ertmanets azrebi...sainteresoc ikneba...torem sukvelani magra movickent...mogvenatreba ertmaneti, ise mivechviet ertmanets am or kviraSi...da ertad rame axali konkursi movipikrot....))
ნინო ოქუაშვილიmagit, risi tkma ginda...rom me 5000 atasamde Zmakaci da axlobeli mkavs...))))) an moclili var da samushao sxva proeqtebze ar makvs...)))))...nadhad ar mcalia...ver agitaniat zustad , rom kalis proeqtia cin ari, meti araperi...)))) ise kargia amdeni axlobeli, xom avshendebodi mashin...ise konkursi rom damrtavdeba magra movicken, komentarebs rom vehar cavilitxav...))) su kvelas carmatebebi.!!!.ra tkma unda erti ati proekti martla momecona da xmac miveci reitingShi...xom icit komisia kvelapers ckvitavs tviton...da ara reitingi...ubralod konkursi legaluria da kvela Semodis.sanaxavad..
X nino- cavikitxe komentarebi da shevecdebi agixsna ratom gamoicvia eseti agresia mainxdamaincc shenma proeqtma. bevri proeqtia romelsac sheni jobia magram ik aravin augs ar cers. sakme imashia da albat shenc xvdebi rom ari miaxloebit 10-15 saxli romelic namdvilad imsacxurebs rom pirvel rigshi ikos reitingit chamomckrivebuli. da xalxsac xom akvs tvalebi da xadavs kvelapers - sheni saxli sadgac ateulis mere rom kopiliko arc aravin gagiziandeboda. es aris da es
datka mec vaxe saiti - xooo.... estetikis da da gemovnebis zeimia!!!!
ნინო ოქუაშვილიrac exeba xatvas da xazvas xelit, ra tkma unda arqiteqtorma unda icodes...magashi getanxmebit, batono Dima, darcmunebuli var rom aq arian arkiteqtorebi visac xelitac kargat exerxebat mushaoba...magram kompiuteruli grafikis codna aucilebelia....
ნინო ოქუაშვილი (monacile)Chemo kargo, Dima...me davamtavre instituti 1999 cels...ra tkma unda mashin xelit vxazavdit..da vxatavdit, mshvenivrad exlac vxatav, imitom rom bavshvobidan vxatav..aq ar iko motxovna chanaxatebze...amitom chemze tkuilad gckdebat guli...michveuli vikavi xelit xazvas da tanac Zalian kargat....saertaSoriso konkurszec mkonda gagzavnili chemi sadiplomo namushevari, da diplomic movipove umahlesi Sepasebit..xelit iko daxazuli (gare avlabris rekonstrukcia)
დიმა დემეტრაძეროგორც კოლეგას დამაინტერესა ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე პროექტის ავტორის სხვა ნამუშევრებმა. ის რაც თქვენ ვებ გვერდზე ვნახე, აბსლოლუტურად ეთანადება აქ წარმოდგენილ პროექტს. ჩემდა სამწუხაროდ აღმოვაჩინე არქიტექტურული აზროვნების და ესთეტურობის სრული დეფიციტი. საინტერესოა რა შედეგს მივიღებდით კომპიუტერული უზრუნველყოფის გარეშე. კარგი იქნებოდა კონკურსის მომწყობთ მოეთხოვათ მოცულობის ერთი ორი ჩანახატი მაინც.
konkursis monawile aravin arafris gasworebas ar apirebs, gaimarjvebs ara kargi proeqti, aramed ,,,,,,,,, gamgebi gaigebs!
მონაწილე ყველა გამარჯვებული ვერ გახდება , ამას უნდა შევეგუოთ, მარტო რეიტინგები ქ მაინც არ წყვეტს, პროფესიონალებისა და საზოგადოების სხვა ნანაწილის (იმ ხალხის , ვონც არქიტექტორი არ არის მაინც აძლევს ხმას) საერთო აზრი იქნება ; თან ის დოკუმენტაცია რაც გავაგზავნეთ კომისია განიხილავს, ეგ ნაწილი საიტზე ხომ არ დევს, მტავარი ეგ არის, მაგით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ყველას წარმატებებს გისურვებთ!
hm bokuchava-s proeqti romelia??
giorgi bokuchavasaits etyoba raghac chirs mesame dghea rac chemi proeqti 12 adgilidan chavarda 95 ze da adgils ar icvlis albat gaasworeben
avtori xan prezidentis da meris lanZhva, xan rusuli katalogidano, kvavilebis da gamcvanebis gamo ratom mchamt....ar mogbezrdat?
archil nareklishvilinamdvilad gakvirvebuli var rom konkursis pirvel gverdze shemosvlisas eseti proeqti mxvdeba. rusuli erterti gamomcemlobis saxlebs magonebs.
tato gabisoniadzalian magari proektia.gisurveb carmatebas
eka memgoni arsad ar ceria rom reitingebis mixedviT gamoavlenen gamatjvebuls, ak isedac komisia wyvets, da tu vinmes echvi epareba samartlianobashi, sheuZlia arc miiRos monawileoba
tete vaime visac ar mogwont ragas atvalierebt ra,dzalas xo ar gatant vinme,dzalian mshvenieri proeqtia es, danarchenebi ki saxlebs naklebad gvanan.
N AR GASCOREBULA XARVEZI!!! - ramodenime saxli 35-is kvemot rom ar chamosula uceb sul boloshi agmochnda. ZALIAN CUDIA !!! AK VINC KI IMONACILEVA KVLEAS IMEDI HKONDA ROM KONKURSI SAMARTLIANAD CHATARDEBA, DA AXLOBLEBIS IP MISAMARTEBIS RAODENOBIS MIXEDVIT DA KIDEV "SXVA PAKTOREBIS MIXEDVIT" AR GADACKDEBA KONKURSANTEBIS BEDI.
xxx ის ხარვეზი, თუ რამე იყო , აგარ არის და ნერვიულობის საბაბს ვერ ვხედავ, რაშიც ეწვი არ მეპარება, კომისია გამოავლენს გამარჯვებულს სამართლიანად, წარმატებებს გისურვებთ
ნინო ოქუაშვილი (monacile)mec davreke meriashi ukve da mitxres saitis xarvezia. gamoascoreben, ashkarad proeqtebi areulia...cesit dhis bolomde unda sheascoron..tu ara da ,davrekot kide....
mia ki magram rogor sheizleba ase lanzgva adamianebis, sitkva "banzis" mnishvneloba tu icit? da tu ar icit rogor bedavt adamianebze aseti sheuracxofis mikenebas?
elizbar gorgadzeaq vinc aris yvela bandzia da kidev vinc aq shemovides yvelaze ubandzesi iyos
kukuri emasi ar iyos-konkursia tu chetaoba midis? an ra replikebia an avtorebi( ni vinc bavSvia albaT) ra dgeshi arian. tame "doneze"gaketdes am qveyanaSi ar sheidzleba?!!!!
ემა და სიბერე ძუ მგელივით მოგვიხტება" ისე იცავთ თივს ღირს კი ეს კონკურსი ამად,
irakli proeqtis girebuleba mainteresebs.
maka .aq tu damiwert egeb axsnaT-moshenebis farti ras nishnavs? saxli kargia realurad aSendeba sxvebisgan gansxvavebit.ubralod ragacnairi germanuli stilia.
ლადო ??????????????
ნინო ოქუაშვილიme tvitonac vaSeneb da rogorme verkvevi...)))
ნინო ოქუაშვილიar daekisreba...proeqtis koreqtireba moxdeba konkretuli mocemuli nakvetis..mimart..da micastan morgeba..tqven meriis kopetenciaSi geparebat eCvi??
ლადო კი მარა კონსტრუქციული ნაწილი როგორ გაკეთდება, თუ ადგილობრივი გრუნტი არ იქნება შესწავლილი? ახლა ცოტა ეჭვი შემეპარა თქვენს პროფესიონალიზმზე. საკონკურსო პროექტებში უამრავი თამამი გადაწყვეტებია კონსოლების სახით და მერე ისე არ მოხდეს, რომ მთელი პასუხისმგებლობა მშენებლებს დაგვეკისროს......
ნინო ოქუაშვილიimedia dagakmayopilad Cemma pasuxma ( lado mSenebels)
---- ----- proeqts, konstruqciuli nacilic moyveba...tavidan mtliani arqiteqturuli nacili ido absoluturad kvela poeqtis...su kvela monawiles srulyopili naxazebi aqvs Cabarebuli aq mxolod sademonstracio masalaa gamopenili , da isic mxolod nawili, saboloo masalis naxva SesaZlebeli ikneba konkursis damtavrebis Semdeg meriaSi gamofenaze...es araris mxolod naxatebi...meriaSi srulyopili proeqtebi Cabarda...proeqtebi didi moculobisaa..da rTulia saitze mTliani inpormaciis ganlageba...bolos srulkopili albomi iqneba tavis nebarTviT.....
x da airCeva proeqtebi aramarto am renderebis mixedviT , armed sruli dokumentaciis ganxilvis semdeg
x am konkursSi is40 proqti imarjvebs, romelsac profesionalebi aarceven da ara is vinc pirvelia siaSi...amitom ar Rirs Seurcyofis miyeneba erTmaneTisTvis, Warmatebebi yvelas!
ლადო მშენებელითუ იცით, გეოლოგიური დასკვნა და ტოპოანაზომიც შედის სასაჩუქრე საპროექტო დოკუმენტაციაში? ვინ გააკეთებს ერთ დღეში? სამაშველო სამსახური? ეს ყველაფერი არარეალურად და არაორგანიზებულად მეჩვენება. ან გეგმები სადაა? ან კონსტრუქციული ნაწილი რის საფუძველზე კეთდება?.........რა არის ეს, რა ტაშ–ფანდურობაა?!
beno cimintiakargi proeqtia, sackenia ertaderti, mxolod is rom guSindelma studentebma prrofesionalis namuSevars ver archeven deletantebisgan...ar gcxveniat aq rom rahac sisuleebs csert..da sakuTari proeqtebis ar gcxveniat??? su kvela idealuria??? mTavaria Tkveni namuSevris ar gcxvenodeT...
nino am proeqtma rom gaimarjvos, dzalian shemrcxveba...
joni belas: girchevt, rom gamocdil nichier architeqtorebs mimartot, aq ras ipovit? es araa arqiteqtorebis saxe, ,,ufaso yveli mxolod satagurshia,,
ბელა ჩემო ნინო! თქვენი სახლი აქ ყველას ჯობია1 კომენტარები წავიკითხე და გული მეტკინა1 მამაკაცებს მეტი თავდაჭერა მართებს! ქალი რომ გაჯობებს, კაცურად უნდა აღიარო მაინც! ისე კი რა უბედურებააა ამდენი ხარახურა პროექტები?! სად გაიზარდეთ? ქალმა ბევრი რამ გათვალა და სახლის და ოჯახის თითქმის ყველა საჭიროება დაიტანა ! რომელი პროექტია ცოტა ეროვნული ამის გარდა? ქართულ სახლს შეიძლება აივანი, თაღი ან ვერანდა არ გააჩნდეს? შეგირცხვათ ნამუსი, კაცებო! სახლის აშენება მინდა და ინტერნეტით ძლივს ვპოულობ ეროვნულ სახლთან მიახლოებულს რარაცას! არქიტექტურის ფაკულტეტს ჩაეძინა თუ რა ხდება?
ბელა პროექტი გარედან კარგია, მაგრამ შიდა დაპროექტება არაა საჭირო? სად ვნახოთ ოთახთა განლაგება?
nika ra mozgvrad iqeci, agivarda tavshi goimebma da natesavebma xma rom mogsec )) goimi rom ufro metia ar ici?
tea ugrexeliZesadaa da upretenzio...saerto jamShi normaluria...
erekle momecona, kargi saxlia...warmatebebi!!!
ასა ვაი სჰენს პატრონს ოქუასჰვილი ხარ ტუ ვიგაცა ხარ. რა გაახურეტ საქმე ამ მოპარული სახლით
giorgi cnobismoyvare mec eg mainteresebs :)))))))))
dima normaluri saxlia..da me mgoni aSenebuli uketesi iqneba...ohond kvavilebs sxvanairs davrgavdi...)))
METRO yvelaze misaRebi proeqtia! dzaan praqtikulic Cans! saRol nino!! umetesi proeqti amis garda mavzoleumebsa da kremateriumebs gavnan!
tornike auuu es ra chalichobs natesavbs da megobrebshii.
daTo aucileblad unda tbilisis garSemo SeviZino nakveTi, rom es saxli avaSeno? Tu mcxeTis raionSi maqvs nakveti, rogor mivmarTo merias?
gizo Wanturiaminda aseti saxli, magram saxsrebi ar maqvs..ra vkna???
ema kalandaZelamazi saxlia, aseti kagi iknrboda sadme qalaqgaret...
tazo nanas vetanxmebi
Keti kargi proeqtia, misahebia...normaluria...
nana ეს კონკურსი ჯეოსტარის და ჯეობარის პონტია? თუ კომპეტენტური ხალხი წყვეტს ყველაფერს?
cnobismoyvare chems tvalwin sanam ert proeqts davxede da gamovedi 100 da meored 300 naxma moemata amas da rame programa gaqvT dayenebuli Tu 300 natesav-axlobeli ertad eca?:))))
gio vetanxmebi anastasias gatvlili unda ikos tbilisel xalxze . tumca aris saintereso tanamedrove variantebits romlebic tbilisistvis ver gamodgeba an gobe unda gauketeton 30 metriani simaglis :)))))
anastasia chemi azrit mshvenieria, realuria da tbilsistvis shesaperisi . did tsarmatebebs gisurveb nino
Levani-7 amazea natqvami dadamiwa ki ar trialebs mzis garshemo, aramed saxli, yvela xedshi gamwvaneba da mtebi tan miyveba:) aba dedamiwa ro martla trialebdes am saxls yvela xedshi gamwvaneba da mtebi rogor gayveboda:) mbrunavi saxlia, momwons namdvilad:)
alex vitxovt ufro mets, saqme tbiliss exeba da ar gvinda chvens qalaqshi sokoebivit momravldes tipiuri proeqtebi. ar gveyo xrushovis da brejnevis epoqa? axali gvinda, sauketesoze sauketeso, es xom dedaqalaqia, saqartvelos saxe! zebrebi tyeshi!
ემა ეს გვერდი ფორუმს დაემსგავსა, ყველა ამოცანას თავისი ამოხსჰა აქვს,ეს სახლი და ავტორი თავის ამონახსნს გვთავაზობს, რომელიც თითქმის ზუსტია,იაფი,საშულოზე დაბალი დონისნის გაყიდვადი პროდუქტი–––რატომ ვთხოვთ ზებრას მერანი იყოს
alex es xalxi aravis ar gadaurevia, ubralod uketesi ar unaxiat albat. yvelaferi shedarebitia da avtoric dametanxmeba memgoni
lenvani ex, mec minda aseti saxli mqondes....
kato ram gadaria es xalxi ar vici, rato mocons amden adamians ver gavige. ukve mcxvenia ro mets ver vazrovnebt da es saxli ratoa amxela kuradgebis centrshi. tan avtoric agresiuli xdeba rato gvcknis kritika? kvela rogor itkvis ro kargia. carmatebebi.
renzo piano wow!
niki xox!
alx sircxvilia
alx magri proeqtia chven tbilis qalaqs daamshvenebs :))))))))))))))))))))))))
xorxe sikvdilashvilietkoba kargad ver axel, an rom axel sxva rames ukureb. ar sheidzleba am proeqtma gaimarjvos, me piradad rame problema da pretenzia ki ar makvs avtortan mara, ubralod sircxvilia da meti araferi. bodishi gacxarebuli komentarisatvis
mindia xucuSviligavaxilet, mogvecona...
xorxe sikvdilashvilinino sircxviliaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........ da yvelas gasagomad vambob vinc ambobs rom kargia ...... tvalebi gaaxilet megobrebo ...
ნინო ოქუაშვილიRac exeba qartul stils da arqiteqturas,es ukve Zalian didi temaa da aq ceras, jobia propesor Irakli ciciSvilis erT erTi wigni caikitxot...dzalian bevris cera momiwevda...an Salva amiranaSvilis "qarTuli xelovnebis istoria"...imedia aRar gewyinebat ( kalbaton Natas)....
ნინო ოქუაშვილი (monacile)arqiteqturuli stili - ZiriTadi maxasiaTeblebis da maniSneblebis Serwyma garkveuli drois da adgilis mimarT arqiteqturaSi, romelic vlindeba funqcionalur da mxatvrul mxareebSi (nagebobis gegmebis dagegmarebis da sivrciTi kompoziciis xerxebi, samSeneblo masalebi da konstruqciebis formebi da fasadebis mopirkeTeba, interieris dekori) -es yvelaferi Sedis saerTo mxatvrul mosazrebaSi stilis Sesaxeb, romelic Semofarglavs sazogadoebis yvela xelovnebis da kulturis mxareebs ganapirobebuli socialuri da ekonomiuri ganviTarebiT,avtoris gansakutrelobis ZiriTadi mxatvrul-ideuri Serwyma mis SemoqmedebaSi........arsebobs uamravi stili:ampiri, baroko, gotika, klasicizmi, konstruqtivizmi, moderni, modernizmi, neogoTika, neoklasicizmi, postmodernizmi, renensansi, romanuli stili , rokoko, romantizmi, samxreTmoderni, ekleqTika, dekonstruqtivizmi....rac sheexeba proeqts chemiT davxaze...( pasuxi qalbaton Natas)....
kako qecbaiakargi saxla...momcons...
nata ჩემო ნინო, ნერვები იდეალურ მდგომარეობაში მაქვს მიუხედავად ყველაფრისა. არც მოგზავნილი ვარ და არც თქვენი კრიტიკით ვარ დაკავებული. უბრალოდ, კომპიუტერმა აურია და ამიტომ გამოიგზავნა ბევრჯერ. იგივეს შევეკითხებოდი ნებისმიერ არქიტექტორს. თუ პასუხი არ გაქვთ, შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ. განსხვავებული აზრი გაღიზიანებთ, ისმინეთ ქება–დიდება და გაიხარეთ!
dato am proeqts individualoba ar gaachnia... simpatia-antipatias rom davaneboT Tavi, "arqiteqtoris" profesionalizmi Cans rom dabal donezea. msgavsi saxlebi bevria ashenebuli saqarTveloSi da samwuxarod kide bevri aSendeba.
ნინო ოქუაშვილი (monacile)Pativcemulo nata, jobia nervebi daimshvidot...atjer igivis gameoreba ras nisnavs...??? Intrignoba saidan??? Semogzavnili xom ar brdzandebit???mainc da mains unda wkobidan gamomikvanot..me cems komentarebSi stilebze ar misaubria me mgoni...))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!! Da saerTod tu ar mowons vinmes ,iq datovet kitvebi da komlimentebi sadac saWiroa....es Cemi neba iko me romel proeqts Semovitandi aq..da Jiurim Tavis saqme, Cemze kargaT icis...amitom daimSvidet nervebi...gamocdebiT veravin ver SemaSinebs...radgan me eg saerTod ar mCirdeba...Cemma gamodebis drom didi xania Caiqrola....yvelas warmatebebi!!!!
ნატა შეგიძლიათ ამიხსნათ, რას ნიშნავს თანამედროვე ქართული არქიტექტურა? რა არის მისი ძირითადი მახასიათებელი? საერთოდაც თუ არსებობს იგი? მე არქიტექტორის პასუხი მაინტერესებს, მითუმეტეს რეიტინგით პირველის. გამოცდას არ გიწყობთ, მართლა მაინტერესებს! გინდაც თქვენი სახლი ავიღოთ, ამტკიცებთ, რომ არაა არსაიდან აღებული. რითია ის ქართული და თბილისისთვის შესაფერისი? კონკურსის მთავარი იდეაც ხომ ეს არის?
demna kargi proeqtia, bax-bostanic, rom movaSorod mainc kargi ikneba, rac exeba qarTvelebis gemovnebas....nu exla ras izam rom qarTuli mentalitetisatvis es SuSushani saxlebi cota dzneli misarebia....magram isetebic arseboben sakmarisad visac es saxlebi moscont...amitom kvelam Sevapasod is ra mogvwons ...bevri sxva proeqtebic aris kargi aq...me magaliYad es momwons.....
lela xalxno, yvavilebs ratom ver itanT....? kargi proeqtia...da ras izam ro zog zogierts ar moscons igi...warmatebebi!!!
jemali Dzalian momecona es proeqti...komentarebs, rom vkiTxulob am xalxze mecineba....yvailebma ra dauiSaves...?.....)))))
manuCari martalia ver vxdebi...ra Suasia aq mcenareebze saubari, visac rasac moisurvebs imas dairgavs sakuTar ezoSi...mokled rac exeba saxlis proeqts me momcons da aseTs visurvebdi, rom avaSeno...
mia აგრონომობა რა შუაშია, საკუთარი სახლი მქონდეს და ზაფხულში მწვანილისთვის ბაზარში გავიქცე? ანდა ისეთ საკუთარ სახლს რა უთხარი ლეღვის ან ბლის ხე თუ არ მიდგას, ნაძვებზე და დეკორატიულ მცენარეებზე ხომ აღარაფერს ვამბობ, რა თქმა უნდა მიწის ფართობი თუ იძლევა ამის საშუალებას, ხოლო რაც შეეხება ლობიოს და სიმინდის ყანებს ეგ მართლაც არ არის მისაღები თბილისისთვის...
givi me momcons, agronomebi rom ara, xo daixocebdit SimSilisgan...ra dagiSavet...??? Es saxlic kargia, rogorc Cven agronebi kargi xalxi varT... ra raxan arqiteqtorebi ar varT esegi xalxi ar varT? Carmateba arqiteqtors!
agronom agronomis saxlia baR-bostnit;))) ra arqitekturaa aba ak ?:)) gisurveb carmatebebs
IRAKLI kargi saxlia, ogond ara tbilisistvis. agarakistvis upro misagebia.
davit gurgenidzeme piradat aravis axlobloba aq ar mainteresebs da me es saxli momcons..asets avishenebdi
ema-s tqven ar chamorchit. mec igives ganvicdi. ragac gaurkvevlobaa.`` nika`` ambobs axloblebma ar unda dadon komentario. chemi azrit, komentari swored rom yvelas sheuzlia dados. yovel shemtxvevashi aq aranairi mititeba ar yofila amis taobaze. aman gamoiwvia qaosi. konkursis xelmgvanelebs cinascar ar gautvliat msgavsi ram. formati ar unda izleodes amis sashualebas. saboloo shefasebas rac sheexeba, ra tqma unda arqiteqtorebma da komisiam unda gaaketos. echvic ar mepareba, rom obieqturi iqneban da ugemovno da zvelmodur saxlebs ar shemogvtavazeben. magalitad, rogoric es saxlia.
ემა ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია გეგმარების ნახვა
ემა კომენტარს ამ გვრდზე იმიტომ ვაკეთებ რომ პირველია და იქნებ მეტმა წაიკითხოს, ამ კონკურსში ბევრი ლამაზი სათამაშოა და ძალინ ცოტა სახლი,რაც მე მომწონს იმას ცოტა ნახულობს, ალბათ მაგრად ჩამოვრჩი
Badri dzalian magariaaa!!!! nu xart shurianebi!!! yochagh niniko!
temo tansacmeli xom ar aris modaSi, rom ar ikos....kargia, kargi
nunu ukve aseti saxlebi ar aris modashi.
კეთი კარგი სახლია, მოხერხებული....
Tengizi daneliakargi saxlia...momecina...sxvisi azri ar mainteresebs...visac moscons is SuSebSi icxovros...isic kargia, magram es mirchevnia...
----- ----- kargat daatvaliere upro mets aqvs...))))
pipinia amden proektebshi 5-6 proekts akvs gengegma,gegmebi da chrilebi, rashia sakme?!!!!!!!!!!!!!
------ ar aris jurnalidan....araaaaaaaaaaaaaaaaa......ara))))))))))))))))))))))) shurianebistvis....
levsni gadmokatavebulic rom iyos ra, ras gavs , jurnalshi yvelaferikargi xom ar aris, da saertod taemastan ra shuashia, tifiuri mtis kotejia, ragac gopimuri
დათო me-ს საყურადღებოდ! ”ნემსის ქურდიც ქურდია და აქლემისაცო” - მე არ მითქვამს ღმერთმანი, ჩემზე ჭკვიანებიც არიან ამ ქვეყნად (მადლობა ამისათვის გამჩენს). წარმატებას ყვალას გისურვებთ, მხოლოდ არა პლაგიატობაში თუ ამაზე მიდგა საქმე))
ქართველი ჩემი აზრით, პროექტების უფასოდ დარიგება არქიტექტურის გაუფასურებაა. ესეც შაქარი და ფქვილი ხომ არაა? ყველა მენაშენეს ინდივიდუალური მოთხოვნილებები აქვს. ამასთან, არავის არ ესიამოვნება ერთნაირ, ტიპიურ სახლებში ცხოვრება, არც არ უნდა იდეალური პროექტით იყოს აშენებული!
leri sulixiakargi saxlia, cudia rom sartulis gegmebi ver davatvaliere...asashenbladac shedarebit martivi konstruqciit ikneba, da amitom momcons...stilic normaluria...
------- ------me ar saidan ar vixazav...literaturasac kargat vatvaliereb...)))) madloba rchevistvis...aucileblad gavitvaliscineb....
me ნინო. ნამდვილად არსებობს კარგი და ცუდი სახლები. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ საიდან გადმოაკატავა თავისი სახლი. ჟურნალის დათვარიელება ყველას შეუძლია და იქ რაიმე საინტერესოს მოძებნა. უბრალოდ ზოგი გემოვნებით ირჩევს მიმართულებას ზოგიც უგემოვნოთ. ასე რომ ცოტათი გაეცანით თანამედროვე არქიტექტურას და მერე შეაფასეთ სხვები. მოპარვასაც ნიჭი უნდა თუ ამაზე მიდგება ლაპარაკი. აშკარად კარგის მოპარვა ჯობია ცუდისას. გისურვებ წარმატებას
ნინო ოქუაშვილიes imaTTvis visac gonia, rom saxlis daproeqteba mxolod 500 da 1000 dolari hirs, arqiteqtoris Sroma da mitumetes daproektebuli srulkopili dakomleqtebuli albomi ukve nebarTviT bevrad upro meTi hirs...da amitomac itvleba, rom es proeqtebi mere micastan ertad ukve nebarTviani damkveTebs sachukrad gadmoecemat...arqiteqtura ar aris iapi siamuvneba...
tqveni monamorchili დღეს თბილისში ასეთი სახლები ძირითადად თბილისზე მიერთებულ მიწებზე შენდება, როგორიცაა მაგალითად თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია და სხვ. მე პირადად ნაკვეთი მაქვს ივერთუბანში, როგორ გგონიათ პროექტის დასამზადებელ 1000 დოლარს ვეღარ მონახავს ადამიანი, როდესაც ასეთი ფეშენ სახლის აშენება უნდა? მონახავს ჩემო კარგო, მაგრამ რა აზრი აქვს? ინფრასტრუქტურა თუ არ მოეწყო? გზა თუ არ გაკეთდა და დენი თუ არ გავიდა? დენის გაყვანაში თელასი კატასტროფულ თანხებს ითხოვს... რომ დავიანგარიშეთ თითოეულ მოსახლეზე 2000 დოლარამდე ავიდა...გზა? გზა თუ არ გაკეთდა მშენებლობა როგორ უნდა დაიწყო? ელემენტარულად წვიმა რომ წამოვიდეს ხრეშით დატვირთული მანქანა მინდორში გაგიჩერდებათ...ხოდა გთხოვთ ბატონო მერო, ეს პროექტების კონკურსი ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ინფრასტრუქტურას მოაწყობთ, მაშინ მართლა მადლობის ღირსები იქნებით მოსახლეობისგან...
sergo demetrashvilikargi saxlia...da kargia, rom ar aris internetidan ahebuli....
დათო ამდაგვარი პროექტებით დახუნძლულია ინტერნეტის უამრავი საიტი. ვფიქრობ ავტორმა არასწორად მიმართა ძალისხმევა - შეეძლო უბრალოდ ”გადმოეკატავებინა” და გაცილებით ნაკლებ ოფლს დაღვრიდა:) თბილისისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ სოფელში ალბათ აიშენებდა კაცი რაღაც ანალოგიურს.
დათო ამდაგვარი პროექტებით დახუნძლულია ინტერნეტის უამრავი საიტი. ვფიქრობ ავტორმა არასწორად მიმართა ძალისხმევა - შეეძლო უბრალოდ ”გადმოეკატავებინა” და გაცილებით ნაკლებ ოფლს დაღვრიდა:) თბილისისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ სოფელში ალბათ აიშენებდა კაცი რაღაც ანალოგიურს.
ნინო ოქუაშვილიak vihacas studenti vgonivar....shemidzlia chemi pirmis da sakutari namushevrebis saiti mivutito...rom gonibis gaxsnashi echvi ar geparebodet...magram es ukve chemi pirmis reklama gamova risic gaketeba aq ar sheidleba...chemi obieqtebi bevri ashenda, da exlac shendeba...amitom asseti rchevabistvis gtxovt tavi sheikavot...me ar var is romelic dhes daicko ocneba imaze, rom chemi saxli ashendes.....da 20 -25 clis cin verc mogeconebodat imitom rom albat ger kidev ar ikavit dabadebuli, an sul norchi iknebodit...
nino es komentarebi da proektis reitingi kidev ertxel amtkicebs chveni kveknis chamorchenilobas. Es saxli erti 20-25 clis cin momeconeboda albat, tumca braziliur serialebshi sul aseti saxlebia da chvenc albat amitom mogvcons. carmatebebi avtors da cota azrovnebis gaxsna.
zura -mismine nika: shen shemogevle ra aq vincaa (konkursantebs vgulisxmob) yvelas aqvs natqvami natesav dzmakacebistvis da ar unda exla amas bazari. me vfiqrob rom saertod internet gamokitxva didi falshia!! ase rom cota sxva xerxebia sachiro. TUMCA SAQARTVELO DA AREUL DAREULOBA DZMEBI ARIAN. ASE ROM AR VICI. PROEQTS RAC SHEEXEBA MSHVENIERIA (stilistikurad nu shevadarebt0 tavis stilshi mgoni mshvenieria.
zaza kvirkvelianino, kargi adamiani xar, ara mgonia konkurrsis monawileebi werdnen agresiulad, korkusantebma yvelam iSroma da mSromeli arqiteqtorebi sxvis Sromasac afaseben, ufro garedan, visac Titon ar Seuqmnia da sxvisi damcireba uyvars . warmatebas gisurveb......
.. ..momwons-realurad Shesrulebadia.talaqsac mouxdeba-araa saTbiliso Seminuli pirveli sarTuli!( rac ar unda lamazad Chandes. rac Sexeba konkursis organizebas-veranair kritikas ver udzlebs!
NIKA exla getyvit rac xdeba raaa,es aris yvelas danashauli romeli arqiteqtoric tavis saaxloblos eubneba ro qula damiceret iqneb reitingi avimagloo.... is xalxi cers zustad am komentarebs ,arqiteqtori eset komentars ar dacers ,ase rom jobda arqiteqtorebs shegvepasebina proeqtebi vidre natesav sadzmakacos ;) tqven gulshi chaixedet da gaigebt ro mcare simartlea...
goga(monawilis dzma)) getanxmeni nin
nino avJandaZe monawilevetanxmebi shens suliskvetebas kolegialobis Sesaxeb! gisurveb warmatebas!!!
diana nino me mgoni es saiti ukve gadiqca ,,mtrobis poligonad"" rogorc shen ucode. samcuxaroa Zalian, es kvelaperi araprofesionaluria. arqiteqtorebs meti taqtika gvmartebs
ramazi erts davakvirdi-romeli proeqtebic magal donezea shesrulebuli-imat sazizgrobebs uweren, romlebic bavSvuri tamaSi gegoneba kak minimum-imat aqeben da adideben-savaraudod gasagebia xom vin wers aq komentarebs?-raSi sWirdeba merias es cirki?
vitali kolesnikovivisurvebdi aseti saxlis asheneabas, mkudro da kompfortulia...
vato icit rashia sakme. tu samtrediel didigurs akvs pretenzia tbilisi merobis.. am saxlsac unda kondes ambicia gamarjvebis..
misha qutateladzedzalian normaluri da adamianuri saxlia...tbili da mkudro, kidev kargi rom am konkursis anazhaureba milionebi ar aris, torem es kalbatoni albat ukve cocxalic ar ikneboda...ak sukvelastan uamravi komentari cavikitxe da civma oplma damasxa..nutu kartvelebi martlac aseti borotebi vart ertmanetis mimart...???!!! carmateba arqiteqtors!
nodari bagrationira aris exla am proektshii mosawoniii :D:D:D:D
კეტ ძალიან მაინტერესებს თუ არსებობს ისეთი ვინმე, ვინც ასეთ სახლს აიშენებს თავისთვის.
ალეკო უნიჭობის დემონსტრაცია
კოტე ამ პროექტს რა აქვს მოსაწონი? უნიჭობის ნიმუშია
konkursis monacilekomentarebi cavikitxe da minda yvelas vutxra vinc ver gaigo am konkursis azri... es araa xelovnebis nimushebis shesarchevi konkursi, esaa saxlebi tbilisis mosaxleobisatvis... da ara aqvs mnishvneloba titoeul tqvengans rogori saxli moscons da rogor saxlshi icxovrebda, mtavaria zogadad xalxs rogori saxli urchevnia rom aashenos tavisi finansuri shesazleblobis farglebshi... es mattvis vinc ambobs rom qartvelebs gemovneba ar aqvt... P.S. vfiqrob rom es proeqti sruliad sheesabameba am konkurs... carmatebas vusurveb proeqtis avtors
mirian chxartishvilisanam gakritikebas daickebt, kargat gaecanit konkursis sackis monacemebs da mocemul agedeebs proeqtebis dasamushaveblad...es dokumentacia jer kidev aris gantavsebuli meriis veb gverdze...da ikneb gadaipikrot Tbilisidan casvla, magram visac gadauckvetia da ukve ibargeba ketili mgzavroba...carmatebebi da gadzleba arqiteqtors..!
ნინო ოქუშვილიda kidev erti, proeqtebi pdf pailebat shenaxuli imdenad moculobiti iko rom kvela grafikuli masala romelic tavidanve motavsebuli iko veb gverdze exla albat ukve magrad sheaperxebda saitis mushaobas..tavidan pirvel dheebshi kvelaperi iko, amitom merias gtxovt shenishvnebs nu uketebt, zog zogiertma tvinikosma....mokled gagvanebet arqiteqtorebs tavi...torem chkvianurad cera kvelas gvexerxeba...ak ar aris saubari pirvel da meore adgilebze...es upro biznes konkursia, romelic shemdgomshi xels sheuckobs nakvetebis gakidvas samsheneblod...aseeve mosaxleobasac....da ra tkma unda kveknis biudjets...es ar iko konkursi eqskluziur proeqtze..es saxlebi ar shendeba kalaqis centrshi, tu gacemul agedeebs daakvirdebit...da amitom tbilisidanac casvla aravis ar mogicevt...bodishs gixdit, rom axsna damchira, magram maidzulet...
proeqtis avtori ნინო ოქუაშვილიgamanebet ra tavi, did madlobas vuxdi ketil msurvelebis da sxvebsac...rom mcodnoda am idiotur reitingze, proeqts sakonkursod saertod ar shemovitandi...sakmarisi gamocdileba maqvs da maqvs upleba rom es vtkva...aravisi azri ahar mainteresebs sheapaset proeqtebi, romlebsac namdvilad aklia komentari, sheidleba bevri kargi proeqti ar aris magram..aris isetebic romlebic kuradhebas imsaxureben...da gtxovt nuravin nu mascavlit aq ramdenad scorad mak gadacvetili saxlis shida gegmareba... da chems kompetenciashi nuravis sheepareba echvi!...ra tkma unda meria gadackvitavs...kvelapers da ara es komentarebi, nu gamogkavt arqiteqtorebi martla debilebad, romlebsac araperi ar esmit...da kide es ori dhea, ratomhac chems mier dadebuli proeqtis naxazebi ar ixsneba...ak marto renderebi ar ido...da sxvatashoris kide sxvebisac shevamchnie...rom ar ixsneboda!!!
leo gggavtors bodishs movuxdi, magram am proeqtma rom gaimarjvos nagdad caval tbilisidan...
Mirian silagavavato erts getyvi sheidzleba shemogzavnilia sheidzleba araa,margam mtavari ra rais ici qartveli xalxi jer ar aris mzad tanamedrove arqiteqturul tendenciebs aubas fexi radganac satanado ganatleba da rac ar unda cudad jgerdes gemovnebac zalian dabal doneze dgas da amis nateli magalitia is rom es proeqti liderobs.Me am konkursshi ver vnaxe verc erti carmatebuli chamoyalibebuli gamartuli proeqti.aris ramodenime saintereso vizualizacia magram es dzaalian cotaa.proeqtebis shepaseba midis ara naxazebis aramed renderebis xarisxze da efeqturobaze rac chemi sazrit didi shecdomaa.am proeqtis shepasebisas aseve unda gavitvaliscinot isic rom saboloo daskvna gamoaqvs mainc jiuris da me imedi maqvs rom jiuri aarchevs scored iset namushevrebs romlebic pirvel rigshi iqneba sqematurad gamartuli da ara vizualurad shemoparul tyuilebs daujeros romlebic scored imistvisaa gatvlili romzegavlena moaxdinos saqmeshi chauxedav arakompetentu adamianebze.
lana .shemogzavnilio ro idzaxit marto aq ki ara yvelgan axloblebi shedian umetesoba! ase rom...
sandro vato arqiteqtura ici?
luki mindAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EG SAXLI AMISHENET RAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
YuBu YuBuumagresi proeqtiaa...
leqso toraramodenime proeqti namdvilad momewona mat shoris es proeqtic.
Tornike dvaliproeqt marTlac gamarTulia da Sesrulebulia maRal xarisxze da me vTvli da veTanxmebi giorgis rom unda sxvadasxva stilis da moculobis saxlebiT dakompleqtdes is rCeuli 40 saxli . da rac Seexeba raRac ucenzuro komentarebs ,Zalian gtxovT Tavi SeikaveT, quCaSi ar xarT da yvelafers Tavisi dro da adgili aqvs !!! vimeoreb saxeli da gvari dawereT,tu arada winaaGmdeg SemTxvevaSi Tavi SeikaveT uazro SeZaxilebisgan !
line proeqti seizleba tavistavad gamartulia da arqiteqturuli girebulebac aqvs, magram aset saxlebi ufro qalaq garet carmomidgenia da ara tbilisSi....
nana samxaradze..martali xar vato...gansakutrebulad gamorcheuli ar aris sxvebisgan, magram aseti salandzhavic ar aris..rogorc zogiertebma kadruloben..sxvatashoris dzalian bevrs proeqts uazro da damamcirebeli komentari aq...mainc jobda albat isev mxolod arqiteqtorebs sheepasa...carmateba su kvela monacile arqiteqtors..!
vato sakme imashia , rom es xalxi vinc ak tsers aris shemoyvanili specialurad. ar aris es proekti iseti rom sxvebisgan ase gaarchiot , aseti sityvebit "ui ra magaria" yvelas jobia" da ase shemdeg.. chveulebrivi proektia romelic imito aris "yuradgebis kvesh", rom tavisi shemogznavnili xalxi acomentebs
gavit sixarulidzeva, turme es konkursi vokalshic kopila...)))chrichina albat kargi smena gakvt mimartet geostars!...carmatebas da gadzlebas vusurveb am arqiteqtors! guli ar gatexot chemo dvirpaso arqiteqtorebo!
chrichina aba deli.......delaaaaa..........a , aba deli..........delaaaaaaaa.......
rezo xizanishvilizdiloba iscavlet ger sanam komentarebis ceras daickebt...(((geos da magis nairebs ekutvnis...
rezo xizanishvilizdiloba iscavlet ger sanam komentarebis ceras daickebt...(((geos da magis nairebs ekutvnis...
rezo xizanishvilizdiloba iscavlet ger sanam komentarebis ceras daickebt...(((geos da magis nairebs ekutvnis...
dato geos vetanxmebi;)))
გიორგი ნინო, პროექტი უსიტყვოდ კარგია, მშვენიერი და ჰარმონიულად ეწყობა გარემოს. მაგრამ მე მინდა კომენტარი გავაკეთო ამ კონკურსზე სწორედ მერიის იმ მოხელეების საყურადღებოდ, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ კონკურსში შერჩევის დროს. მე, როგორც თბილისის მაცხოვრებელს, რომელსაც მაქვს სურვილი ავაშენო საკუთარი სახლი, როდესაც ამის შესაძლებლობა მექნება, რომ მქონდეს არჩევანის გაკეთების საშუალება იმ 40 ინდივიდუალური სახლის პროექტებიდან როგორც თანამედროვე, ასევე ტრადიციულ, ევროპულ, ქართულ თუ ამერიკულ დიზაინებს შორის. ეს ჩემი გადასაწყვეტია, როგორი სტილის და დიზაინის სახლის პროექტს შევარჩევ, მაგრამ არჩევანის გაკეთების საშუალება უნდა მქონდეს. ასევე, ჩემი აზრით, პროექტის ავტორზე არ არის დამოკიდებული სახლის აშენება ძვირი დაჯდება თუ იაფი, კონკრეტულ მომენტში, რადგან ეს დამოკიდებულია სამშენებლო მასალების საბაზრო ფასებზე. ხოლო, პროექტების შერჩევის დროს მერიამ უნდა გაითვალისწინოს როგორც თბილისის შეძლებული მოსახლეობის, ასევე ნაკლებად შეძლებულების ინტერესები. ანუ, უნდა შეირჩეს არა მარტო ისეთი სახლის პროექტები, რომელთა აშენაბა ძვირი ჯდება, არამედ ისეთი სახლის პროექტებიც, რომელთა აშენებაც არ დაჯდება ძვირი ნაკლებად შეძლებული მოსახლეობისთვის. თქვენი პროექტი მე პირადად მომწონს, ვფიქრობ რომ ეს პროექტი შეიცავს როგორც ქართულ, ასევე ევროპული სტილის ელემენტებს.
dima ehh araferi ar gveshveleba qartvelebs :( :( rodis daixveweba gemovneba
avto mshvenieri saxlia . akmayopilebs motxovnebs 100 %
proeqtis avtorichemo pativcemulo monacileebo da kolegebo...es ar aris konkursi pirveli da meore adgilebistvis...gomovichinot ertmanetistvis upro meti kuradheba da pativiscema, ar vdzirot da ar davcinot ertmanets (gansakutrebit chvens uaxloess balelshikebs exeba...)))....)...chven erti ojaxis cevrebi vart da ertmanets tavisi gamocdileba unda gauziarot, tu sachiroa davexmarot da vascavlot ertmanets...mxolod ase avashenebt da gavadzlierebt chvens kvekanas...mivcet merias mshvidat da obieqturad gadackviton romeli proeqti gamoadgebat da romeli proeqtebi sheircheva....kvelas gixdit did madlobas komentarebze, mnisvneloba ar aris dadebitia, tu pirikit...da su kvelas gisurvebt cin svlas profesiul ganvitarebashi....da carmatebas ara mxold am konkurshi!!!
ლელა რაგაც თანამედროვეათქო ვერ ვიტყვი.არ მომწონს
kolegebi am saxlit kalaqi ar damaxingdeba, mitumetes es saxli gatvlilia Tbilisis garshemo teritoriebistvis, tavisupali nakvetebisatvis da ara qalqis centristvis...uamravi proeqti aircheva..damkvetebma ki ,mere gaaketeben tavis archevans, roca meriis mere shemotavazebul nakvetebs sheidzenen...amitom es saxlic kargia da danarchenebic...nu cuxdebit ase chemo dzvirpasebo...
nino vetanxmebi gizos
tushi konkursis mizani Tu qalaqis iersaxis damaxinjebaa, maSin es proeqti SeiZleba pirvel adgilze gavides :)
ana svanadzenu normaluria
mixeili ultra tanamedrove ar nisnavs kargs saxls an pirikit...aseve klasikurad daproeqtebuli saxlic ar itvleba cud saxlad, klasikuric sheidleba kargi ikos...dadebitad vapaseb am nasroms...
daviti konkursis motxovnebs sheesabameba, daxedet meriis mier dadebul nimushss da mixvdebit...carmatebas vusurveb am proeqts!
... sustia, araa tanamedrove.
maia gelashvilidzalian momcons es proeqti. ucxo da lamazia. namdvilad gamsxvavebulia im saxlebisagan, rac mravladaa chvens kveyanashi.
jgupeli va KIKINAA rodis unda moeSva cvetochkebis keTebas? :) :) :)
gizo ar momcons namdvilad.... kargad damushavebuli ar nishnavs imas rom proeqti kargiaaaa;(((((((((((((((
nukri arada" krasivie dama"a :)
კაკო საღოლ ნინო, სერიოზული წინსვლები გაქვს.
ირაკლი ჩიტიძენაშრომი უნდა დაგიფასდეს. იმიტომ რომ საუკეთესოა
gigi kargia
mari dzalian tanamedrove da am dros dzalian qartuli, kargia qartuli suli rom ar chaikarga globalizaciashi
mgeli amnis garda kidev amaze 10 TaviT ukeTesi proeqtebi devs (martalia TiTze CamosaTvleli) da mainc yvelaze meti komentari da xma am proeqtma miigo,arada ashkarad piriqit unda xdebodes. ragaca araobieqturobis suni asdis yvelapers! :((
tyvia .areulad davwere (teqnikuri xarvezebis bralia.
TYVIA .RA LAPARAKIA DA IS LAPARAKIA DA RAC WERIA IS LAPARAKIA TO! BICHO VISAC AR MOWONS WAVIDES DA KOZKLA GAASUQOS GAIGE? TU VER GAIGE? ar mogwons nu dawer nurafers cuds ra!!!!! exla mixvdi ra laparakia???????????
th sanoreebs cert???? plageatebs mixedet ra danarachen gverdebze..
giga Tavi sheikave ra laparakia ver vxvdebit yvela cers imas rac mas moscons da vgoneb ar cdeba is xalxi visac es proeqt ar moscons radganac amas mosaconi araferi ar aaqvs
lado coconavamomcons..)) carmatebebi
qari vaimeeeeeeeeeee es raa aris? 2009 weli dgaaaaaaas
buba kandelakimartla kargia
tato Udzlieresia !
gia zazaZeim qveyanaSi sadac eseTi proeqTi imarjvebs iq arqtecturis mcneba ar esmiT es aris estetikuri aRqmis CamoqveiTeba, amas ar SeiZleba ewodos arqiteqtura
tyvia .xo exla : aviacia, artileria, Seiarageba, iegoveloba da ragac gawiet iqet ra!! nino Zalian seriozuli arqiteqtoria! vigac vigaceebma tavi Seikavet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kolegebi am arqiteqtorma cels gazapxulze:" q.rustavshi, axalgazrdobis xeivnis rekonstruqciis gegmis SemuSavebaze" Ria arqiteqturul konkurshi pirveli premia moipova...amitom gtxovt sheikavoT Tavi ara koreqtul komentarebisgan... kolegebi
zura konstruktoriarqiteqtors romelic saqarTvelos aviaciis ganvitarebaSi tavisi cili sheaqvs tavis shromit, ver darupavs saqarTvelos..(kostruktorebi)
merab kopaleishviliar daRupula sakartvelo ara,praqtikosi arqiteqtoria...da am bavshvebi keba ak arapris shushia...realuri proeqtia...piradat vicnob..da sheurackobabisgan gtxovd shikavod tavi...ara aris ase rogorc ggoniat..martla aq mteli kalaqi shemodis magram am kalbatons sheurackobas nu akenebt bolos da bolos exla ketevan camebulze misi proektit saaviaco universiteis axali korpusi shendeba..tavi sheikavet uazro komentarebisgan...
inkognito imedia ar xarT gulwrfelebi, roca am saxls aqebT. ra aqvs am saxls saxuTvarskvlavo? vai Tu Jiuric am Wkuazea? daRupula qveyana!
tashpasha basistsadaa da kargia.
ertaoz mjavanadzefiruz rogor xar, martla kai saxlia, sad daikarge shen, mitxra iqneb sheni koordinatebi, ramdeni xania ar minaxixar , shenc da samsonac, avidet erti akademiashi.. dzveleburad
levan kapanadzeminda aseti saxli
firuz siradzekargia!
ani tofuriaramodenime momewona namdvilad magram, archevani amaze shevachere))
spartak iamanidzeDzaan Lamazia, fantaziac brcyinvalea ! carmatebebs gisurbvebt
NANA DAVITASHVILIGADASAREVIA.
rory gallagherarqiteqtori rom vyofiliyavi esets davxazavdi, samcuxarod ver gamovedi arqiteqtori da gitara daviWire xelSi, da ki icit rogorac vukrav :D
shako zaxaroviqartuli shuri tavis ampluashia! nino magari proeqtia!
zurab kereselidzenino sheni proekti dzaan momewona
th sanonaxet ra kai gegma aqvs daxazuli..zogma naxazis kitxvac ar icis aratu xazva, aq samcuxarod bevria egetebi, arqiteqturaaa, fercera ki araa mazokivit ro uraxunebt am saxuravebs da aivnebs(:D:D:D),.. midi nino
th sanoagronomis saxli? goimi? tu rame proeqti minaxavs jurnalshi yvelaferi gamaxsenda, egre rogor akopirebt kaco am proeqtebs, aqseroqsebt? erts getyvit: kalatrav-ebi arcerti ar xart da qurdobas tavi daanebet.. gaaketet tqveni chkuit..dzaan momcons ninosi ! user: gia gia-s uceria zustad. realuri saxlia da ara kosmosuri xomaldi.. midi nino !
gia giavisac marsze unda saxlis aseneba kosmosSi gaemgzavros!! es proeqti realuria!
gia giaaq zog zogierti 21 -te da 70-te saukuneze bazrobs... kargit ra!es aris realuri da Zalzed simpatiuri proeqti. visac marsze gindat saxlis aseneba mashin gaemgzavret kosmosshi. warmatebebi...
achiko shanavame piradad momwons sxvisi ar vici.
Rezo PIRVELI DA XVELAZE CARMATEBULI PROEKTI MSOPLIOSHI !!! ES PROEKTI UPRO SERIOZUL KONKURSEBSHI UNDA MIIGOS MONACILEOBA!! CARMATEBEPS GISURVEB !
salome nu xart shurianebi, kargi damushavebuli da srulad damtavrebuli proeqtia...danarchenema iscavlet proeqtis proeqtis dokumentaciis damushavebas bolomde...carmatebas gisurveb!
eka araa chveni saSveli da egaa, ugemovnoba isev maRal xarisxSia. samcuxarod masas amas ver auxsni. es araa ocdameerTe saukune.
giuli sabWoTa kavSiris dros Sendeboda ertnairi tipiuri orsartuliani saxlebi, romlebis kvadratura ojaxis Wevrebis raodenobit ganisazRvreboda...kargi proeqtia,Warmatebebi axalgazrdav!!!
giorgi cuckiridzesabchota kavshiris dros aseti saxlebi rom dhendebodnen, mashin namdvilad arc ise gvekneboda cudat saqme...momcons es proekti sahi azrovnebit gaketebulia
gigo nioraZekergit raa Zlivs sabWoTa kavSirs tavi davaxcieT da kidev ukan unda davbrundeT
Jora kvelaze "gemrieli" saxlia amat shoris
natalia dzalian momecona es proekti.shesanishnavi magalitia gamocdilebis da fantaziis sherckmis
nona es proeqti TbiliselebisaTvis ki ara disneis multfilmebis personaJebisTvisaa zedgamoWrili
muxran tatishvilikargi saxlia, avishenebdi! warmatebebi!
megi au xalxi gartymaSi araa reebs wers-xeebio:) CeTaoba midis!
temur kirvalidzesad ginaxiat axal gamokopil msheneblobistvis nakvetebze didi xeebi...eg ra shuashia??? kargi proeqtia...kargi damushavebulia, srulkopili dokumentaciit...me mgoni konkursis motxovnas sheesabameba...
merab gergedavasaSualo evropuli domnis saxlia,chemtvis misahebia, aviSenebdi siamuvnebit!
dito xeebis gazda dhes ar carmoadcgens problemas, didi nergebis datesvac SeiZleba...amitom crdilis problema ar ikneba...momcons saxli...kargi gadackvetaa...carmatebebi!!!
gio marTalia, saqvabis mxridan saxlidan miRebul Crdils miiReb zafxulSi, ra Tqma unda sanam xeebi gaizrdeba, anu Cems SviliSvils eRirseba Crdili..........
marika belqaniaxalxno, am arqiteqtoris nashromebs me vicnob da damercmuned rom ultratanamedrove shushsashi sa rkinashi proeqtebsac aproeqtebs..es saxli ki gatvlilia sahualo shesadleblobis damkvetze...romlebsac dziritadat sahualo evropuli tipis saxlebshi urchevniat cxovreba...amitom dacknardit..sakmaod brdzeni gadackvetaa...camodit mis ashenebul saxlebs gachvenebt qalaqShi...miecit gza axalgazrdebs da nu dziravT
tata kargia, magram Crdili arasworad aris gaTvlili, sadac Crdilia miTiTebuli mTeli dRe mze aCers, eg samxreTis mxarea, warmoidgine zafxulSi sakuTar saxlSi ezoSi rom ver gamoxval, anu sadac saqvabea mxolod iq Tu SeZleb CrdilSi dajdomas, anda unda daelodo 30 weli rom xeebi gaizardos...
anano megrelishviliai eseti proektebi kide ro mogvcons magitomacaaa chveni sakme cudad,,,, xalxoo 21-e saukuneshi vart....bolo bolo axali cignebi mainc daatvalieret da aset saxls sadac naxavt mitxarit :)
diana me mgoni es saiti odnoklasnikebs daemgvana
DAVID BAQAQURIძალიან მომეწონა.
merabi ara kai proeqtia mshvenieriaa, magram raaris icit, es proeqtebi gankutvnilia tbilisistvis,da auzebi mgoni ar iyo sachiro yvela saxls qonoda,es saxlebi ar shendeba arc kojorshi, arc cynetshii,da a,sh tbilisis ubnebshi baseini ro gaaketo kacmaa galavani gchirdeba mgoni 6 metri ese araa?
daTo deisaZesamwuxarod Cveni arqiteqturuli sametyvelo ena jer kidev preistoriul xanaSia... ukve sircxvilia
besik mengrelskivisac ar mogwonT, Tqveni nebaa (gemovnebaze ar daoben). me momwons da albaT avaSeneb kidec! didi ojaxiTac mSvenivrad icxovreb (Svilebi, meuRle da mSoblebi). nino warmatebebs gisurveb!!! oRon erTi es miTxariT: am proeqts rogorc mivxvdi meria gCuqnis da Semdeg sadac ginda iq aaSeneb? Tu rame sxva pirobebia?
koba agdgomelasviliminda rom gaimarjvo
maia dalian kargi saxlia vocnebob am saxlze
me xalxo yvelaferi kargi magram gadvediT ukve axal saukuneSi. citaTi mainc siaxles mieCvieT da sakuTari TavisTvis raime kargi airCieT
giorgi გამარჯობათ. კარგი პროექტია, მაგრამ აშენება ძვირი ჯდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასები სამშენებლო მასალებზე დაწეულია, წესით არ უნდა დაჯდეს ამ სახლის აშენება ასე ძვირი. ალბად ამ სახლის აშენება რეალურად 30-40%-ით იაფი დაჯდება, ვიდრე პროექტის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვაშია ნაჩვენები. თუ ეს პროექტები მარტო შეძლებულ მოსახლეობაზეა გათვლილი, მაშინ ამ პროექტებით ალბად თბილისის მოსახლეობის 10% თუ ისარგებლებს. ეს კი შეცვლის ქალაქის იერსახეს რეალურად? ვფიქრობ არქიტექტორებმა და მერიამ უნდა გაითვალისწინოს, როგორც თბილისის მოსახლეობის შეძლებული ნაწილის, ასევე ნაკლებად შეძლებული ნაწილის ინტერესები, თორემ ბევრი ვერ ისარგებლებს ამ პროექტებით და მოხდება ინტერესთა კონფლიქტი. გისურვებთ წარმატებებს ყველას.
dimitri gegenavadzalian kargi proeqtia es proeqti sashualo penis mosaxleobasac gamoadgeba, amitom kochah
david tu es saxli am proektebshi saukeTesoa maSin Seidzleba CaiTvalos ? maSin cudadaa Cveni sakme ;))) nu amis klientebic iknebian raTqmaunda ;))carmatebebs gisurvebT;))
iza gelashvilizalian momwons, am saxls avishenendi siamovnebit. Gisurveb sarmatebebs!
marina kevkhishvilizalian sada da sayvareli saxlia, namdvilad sasiamovno ikneba am saxlshi cxovreba!
nini ninchoCems gemovnebastan es proeqtia axlos.
tornike sefodidi respeqti!
besika besomomwons
jumber qardavaoriginaluria!
ia managaZeZalian kargia
giorgi maisuradzemshvenieria martla.
papai giginaes saxli aris qartuli gemovneba?
ნიკა ერთდროულად სადაა და თანამედროვეთ კომფორტული
ზუზუ საბილიარდო ოთახიდან არ გამოვიდოდი საერთოდ! ი
metro nino gtxov tu Sezleb da ufro kargi xarisxiT dadeb suraTebs Zaan kargi iqneba! zaan praqtikuli da sada lamazi saxli Cans! zaan momewona! siamovnebiT aiSenebda bevri! gisurveb warmatebas!
ზურაბ გაბელაიაეს სახლი და სადმე - არა საქართველოში...
mia cixiseli nino exla vnaxe tqveni proeqtis muSa naxazebi da zed Cems Robeze zis saxli, memgoni Robidan raRac manZiliT unda daaSoroT, ra Tqma unda Tu marTla apirebT aSenebas...
NINO MEBONIAMOMEWONA KARGI SAXLIA GISURVEB WARMATEBAS
ზურა კარგი პროექტია, გისურვებთ წარმატებებს!
mia cixiselivulocav "universum" da ninos, Zalian kargia, mTavaria iq aaSenoT sadac daaproeqteT. Tqveni mezobeli xexilsanergedan...
ზურაბ ათაბაგიძალიან მომეწონა. მყუდრო სახლია და რამდენი დაჯდ
salome zalian myudroa, mogindeba rom bevri bavshvi gazardo shig :)) carmatebebi axlagazrda arkitetktors.
nodo ar diddeba surati?
davit andguladzerogor shegikvetot????
nana praqtikuli saxlia.gisurveb carmatebas
indiko mamadashvilikai saxlia avishenebdi
goga sasiamovno saxlia, albat bevri aashenebda msgavsi proeqtit
დათო კონკურსის მოთხოვნებს პასუხობს
გოჩა დ. კარგი სახლია, რას ერჩით?
ნიო ეს არ არის ხის სახლი!
nino.k amerikul Xis saXlebs gavs didi araferi, 60wlebis filmebSia xolme eseti xis saxlebi
ლელა რაზმაძეყოჩაჰ ნინ, წარმატებები!
საბა მყუდრო სახლია და ეზოც
კობა ურუშაძელამაზი სახლია,ესეთი მინდა
მალხაზი გისურვებთ წარმატებას!
მერაბი გათვლილია საშუალო შესაძლებლობის დამკვეთისა
მანუჩარი კარგია, სადაა და ეკონომიური
თენგიზი სტანდარტი კი არა, პრაკატიკულია!
ნუგზარ გრძელიშვილირეალურია,ეს მინდა
ნიკოლოზი წარმატებები!!!მომწონს!!!
თამაზი კარგი გეგმარებითი გადაწყვეტაა...
თემური სიამუვნებით ავიშენებდი...
გიორგი ძალიან პრაკტიკულია!!!
luka nu standartia
მერაბ კაპანაძეძალიან კარგი სახლია, ასეთს ავიშენებდი!


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved