გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: გიორგი გაბუნია
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 12241-ჯერ
კომენტარი(21)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
ირინა ეს ყველაზე მეტად ქართული ვერსიაა
ucxo tbilisur pontshia.ascorebs.momecona.aq carmodgenil proeqtebs ar gavs, qalaqshi mdgar saxlebs gavs. chaecereboda tbilisis nebismier dabalsartuliani ganashenianebis xedshi. eg ki mtavaria, rom moergos advilad qalaqs. carmatebebi...
diana momcons
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
giorgi am arcchevanshi ert-erti sauletesoa
irakl beridzekargi proeqtia
mixeil ................sakmaod saintereso proeqtia. gegmebi rato ar devs
dato magaria
iza zalian momewona. am proeqts siamovnebit avisheneb. gisurvebt warmatebebs
koba agdgomelasvilikargia!!!!
metro kargi proeqtia! ubralod didi ezo mouxdeboda! saRol!
irakli ძალიან კარგი სახლია კარგი პროექტით, სიამოვნე
lina kargia, qva uxdeba saxls, momwons
Giorgi Gabuniada ara axalgazrda artisti, eqskluziuri saxliT.bina POP,kreatiuli gafrenebis gareSe.MadlobT!
Giorgi Gabuniaproeqtis klientia rogorc 75wlis qalbatoni, ise nebismieri asakisa Tu profesiis piri.
Giorgi GabuniavTvli rom davaleba iyo sxva, vidre Camwkrivebuli erTnairi oTxkuTxedi variantebi.
Giorgi Gabuniasaxli specialurad ar aris zhurnalis msgavsad puper Tanamedrove.
kote gabuniaise magari ert stilshia proeqtebis 90%
Giorgi GabuniaI sarTuli: 1. holi, kibis ujredi _ 13,4+3,4 kv.m. 2. saerTo oTaxi _ 33,3 kv.m. 3. samzareulo _ 12,9 kv/m. 4. sasadilo _ 10,2 kv/m. 5. sankvanZi _ 3,3 kv/m. 6. auzis farTi _25,8 kv/m. II sarTuli: 1. holi _10,9 kv/m. 2. saZile oTaxi _ 20,7+12
nuka dzalian momecona, mouxdeba tbiliss da zustad zis mis stilshi. chemi azrit yvela motxovnas akmayopilebs da upro metic... gisurveb carmatebas.
eka b Zaan momwons gio, magaria, warmatebebiiii


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved