გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორები: გიორგი თევზაძე, ლაშა დემეტრაშვილი, დიმიტრი ახვლედიანი
kategoria: კოლექტივი
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 7916-ჯერ
კომენტარი(44)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
godo kargia
mokalake vinmem amixsenit -am gamoxarshuli xis panelit rom akvs kvelas mopirketebuli - amis teqnologia sakartveloshi arsebobs da tu ara mashin saidan unda movitanot. saxli momcons da kidev ramodenime saxli rac momecona gamoxarshuli xis panelir aris mopirketebuli - amitom ikneb vinmem pasuxi gamcet
Givi MachavarianiZalian magari da lamazi saxlia magram standartuli proeqtistvis memgoni nametani "shikarnia"
nino lashi sagol : )
Refael SapirIt looks very modern! Glass walls suit nowdays needs, they give a lot of light, and they save expensive energy. It uses light comming from outside. Use of the reflective glass proposed, then one can see what happens outside, but, they, from the outside, can"t see what happens inside . (It is true at daytime only, not at night. You can use some plastic curtuns at night for privacy). The colors are worm. More blue will helpfull and, less gray color. I like it very much!
monawile ყველა გამარჯვებული ვერ გახდება , ამას უნდა შევეგუოთ, მარტო რეიტინგები ქ მაინც არ წყვეტს, პროფესიონალებისა და საზოგადოების სხვა ნანაწილის (იმ ხალხის , ვონც არქიტექტორი არ არის მაინც აძლევს ხმას) საერთო აზრი იქნება ; თან ის დოკუმენტაცია რაც გავაგზავნეთ კომისია განიხილავს, ეგ ნაწილი საიტზე ხომ არ დევს, მტავარი ეგ არის, მაგით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ყველას წარმატებებს გისურვებთ!
giorgi bokuchavasaits etyoba raghac chirs mesame dghea rac chemi proeqti 12 adgilidan chavarda 95 ze da adgils ar icvlis albat gaasworeben
temo es proekti zalian momcons, vpikrob saxlis asenebaze. zalian maineresebs gegmebi. velodebi konkursis shedegebs, mainteresebs komisiis obiekturoba da xalxis xedvac. carmatebebi
dato deisadzezima "cisferi trio" tqveni vin aris? :D rodis davliot ee?
georgian architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
alx sauketsoa
Irena Janiashvili, USA“trio”, orive tkveni proekti zalian momcons, da ai ratom: saxlebis moculoba kompakturia, pasadebi ubralo da daxvecilia, tanamedrove da amave dros zustad sheesabameba sacxovrebeli saxlis estetikas da masstabs (da ara industriul/comerciul shenobas) carmatebebs gisurvebt!
kato shenobis moculoba sakmaod mcirea da gegmis mixvedra rtuli ar aris, ubralod konkursis monacileebis umravlesoba gaurbis plagiatobas, rac gasagebia.
nato ar erTi xedi ar aris ise warmodgenili. rom mTlian saxlze realuri STabeWdileba Segeqmnas., es safuZvels maZlevs vifiqro,rom komentarebis umravlesoba gulematkivarTa naxelavia.
alex usareally good, good luck, go ahead! i wish to all three of you to be the winners!!!
gogi momcons tkveni orive proekti. carmatebebs gisurvebt.
G. Shaishmelashvilizalian kargia... gisurvebt mogebas
-----uu---tt rame cesierd dacered, fantazia ar gakvt?...rom marto imperatoroba gelandebat...))))))))
me da shendarchi imperatori
ემმა ძალიან მინდოდა გეგმარების ნახვა ახლა საქმე ნახევრად გაკეთებულია
.. ..momwons-realurad Shesrulebadia.talaqsac mouxdeba-araa saTbiliso Seminuli pirveli sarTuli!( rac ar unda lamazad Chandes. rac Sexeba konkursis organizebas-veranair kritikas ver udzlebs!
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
kato mshvenieria , momecona tqveni poreqtebi , orive. ubralodvtvli ro dzviri siamovneba iqneba. gamorcheulad kargi namushevrebi gaqvt :). carmatebebi.
aleqsi sada da ubraloa , me mgoni yvela moTxovnas unda pasuxobdes . erTi sityviT kargi namuSevaria .....
giorgi bokuCavaexa vnaxe pirvelad . sakaifo proeqtia renderi msuye . xarjTaRricxva gakeTeT?
Tamo Dim eseccc dzaaan magariaa, martali ro gitxra me vpikrob rom ratomgac tbiliss es ufro mouxdeba, dzaan gemovnebiani proeqtia, da tu vigacas saidan me gadmocopirebuli gonia jer titon gaaketos amaze uketesi da mere ilaparakos sxvaze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!carmatebebi!!!!!!!!!!!!!
დავითი არაა ცუდი!
misha dzalian kargia... tanamedrove da sasiamovno arqiteqturaaaa
gia es proeqti ase qveviT unda yos da is saSineleba unda liderobdes tu pirvelma proeqtma gaimarjva es iqneba sircxvili!!!
dante renderma gamagija ai proeqtis ra gitxra tqveni meore proeqtia aSkarad jobia
დათო რენდერია უძლერესად გაკეთებული
muza ;)) Tqven kargi gemovneba gaqvT da kargi renderebia;) ubralod bevr jurnalSia analogiurebi da iqneb ragac siaxle SemoitanoT?;)warmatebebs gisurvebT
besarioni chkhetianivpiqrob rom, es saxli mshvenieria da tu, saqartveloshi konkursebi samartliania, am sami adamianis ori proeqtidan erterti mainc unda shepasdes dadebitad da premiac mat gadaeces! mag shemtxvevashi yvelani davrcmundebit rom saqrtvelos saxelmcipo konkursebi aris samartliani! da amit yvel axalgazrda da damcyeb arqiteqtors, miecema stimuli! da dzveli standartebis (naWuWSi) ar Caiketebian!
badri maladec trios ,magrad momecona
giorgi gadeliakargia,kargi
gia kargia
ARCITY Kistauriert erti sauketesoa
ირაკლი ასეთი სახლი მინდა, რა დაჯდება ნეტა?:)
alexander ukomentarod...zalian momcons, carmatebas gisurvebt
თეონა გოგოლაძესიამოვნებით ვიცხოვრებდი ესეთ სახლში
vaJa Soniaxalxno ratom ggoniaT rom realurad kargi, sainereso da daxvewili proeqtebi maindamainc moparulia. Zalian momgebiani proeqtia
Tamuna mogewoneboda es ori proeqti aba ra, Jurnalidan gadmokopirebulia orive
naTia mxolod Tqveni da sulava, TaSukaSvilis proeqti momewona. warmatebebs gisurvebT
diana kagad aris reliefs morgebuli, momwons


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved