გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ალექსანდრე მგალობლიშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 7459-ჯერ
კომენტარი(42)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
dali Shavlokhashvililamazia, siamovnebit vicxovrebdi aset saxlshi. gisurveb warmatebas.
dali momcons kartuli da evropuli stilis sherckmaa.gisurveb gamarjvebas.
marina g.momcons es proekti.gisurveb carmatebas.
georgian architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
puciko mec mabodebs, mikvarxar
nuciko mec miyvarxar, mabodebs Senze
rusiko gersamia kochag!.....mikvarxar.....
didi- patarebsvetanxmebi dianas-ezostan Serwyma araa.raxan svanur stilad agiqvavs xalxi -iyos egre.esec folkelementebit gamodis.ramdenime saxlia romelic otxkutxed Seminul usaxurobebs ar gavs da es misasalmebelia
diana xasiatit svanur arqiteqturas caagavs, es Zalian kargia, magram sacxovreblad.. cota chaketilia, ezoctan kavshirshi araa
nino Gord.sada da sasiamovno proectia
alexandre, USAme momcons tkveni proekti, carmatebebi
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
mixeil ................SAINTERESOA
Ana Maisuradsedzalian gansxvavdeba kvela danarcheni proektisgan....momzons!.......
Inga g.saintereso proektia.gisurvebt carmatebas.
ეკა რევაზიშვილიმიმზიდველია.ასეთ სახლსში მოგინდება ცხოვრება.
თემური ჯაჯანიძემომეწონა პროექტი ვისურვებდი ასეთ სახლს. გისურვებ წარმატებებს.
ნინო ოქუაშვილიძალიან კარგი პროექტია,წარმატება ჩემს კოლეგას!!!
DZO voivodakidev kai arafers ar gaqvs aq :) 99% proqtebisa rac vnaxe plagiatia da es garemiqsebuli svanuri koSki rogoc aq agnishnes 100 tavit jobia fsevdo raitebs :)
vache xo minimalia me momcons eseti sada saxlebi
VACHE XO MINIMALIA ME MOMEWONAA
metro bevr proeqts jobia! vizualurad cota civia(qveda sarTuli qva,zeda didi minapaketebiT)sazafxulo saxlia ufro(daCa).siamovnebit avishenebdi aset daCas! ise lisis Tbisken zamTrobiT Zaan civa! gisurveb carmatebas!
lizi visTvis rogor))
alisa gansxvavebuli xom yoveltvis karg ar nishnavs?...
lizi svanuri naklebad sakmaod gansxvavdeba simaRliTac da panjrebitC
ზვიადი "გარემიქსებული სვანური კოშკია".
levan nkargia, "qartuli" stilia, momcons
Nata OsitashvilisiamovnebiT vicxovrebdi aset saxlSi
nino.k marTla lamazia nu sxvebTan SedarebiT kuboebs ar gavs )
daviti ))) kargit ra ekaifebit? amas proeqti qvia vai sait mieqanebi saqarTvelo)))))
davinchi kargia
tea shatirishvilidzalian kargi proeqwtia
megi vbaseini ara-auzi.namdvilad kargia-msgavsi arsad minaxavs:)
ilona baseinic kaia da saxlic sabednierod)
eka b lamazi da originaluri namuSevaria marTla, gisurveb carmatebas
nugzari buachizeara namdvilad lamazia mkudro koveltvis lamazia qva da xe ertad
tiii marto baseini momecona samcuxarod....
davida keidiakomportulia, sada, ikveteba taviseburi saxe, ar aris gadatvirtuli rac adlevs tavisebur originalobas.
ალექსი თაბაგარიძალიან ორიგინალურია მომწონს
eka originarulia
elle ki namdvilad lamaziaa
ნოდარი ლამაზი სახლია, განსხვავებული :)


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved