გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ნინო ქრისტესაშვილი აბრაჰამსენ
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 6127-ჯერ
კომენტარი(13)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
tata didi siamovnebit vicxovrebdi eset saxlshi
giorgi kargiada realuri,tumca kartulma realobam gvachvena,rom saxlis kedeli tkvias ar unda atarebdes.
Gotan sakmaod myudro da simpatiuri saxli chans!!
სანდრო სანდროძალიან მოუხდება ლისის ტბის მიმდებარე ლანდშაფტს.. კარგია!
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
sandro kargia ogond an mgeli shegchams an datvi
nino gogiakargia funkcionaluri sada da lamazi etkoba skandinaviuri scola
nino gogiakargia funkcionaluri sada da lamazi etkoba skandinaviuri scola
nino (ia) qristesaSvili (avtori)proeqtis dokumentaciaSi Secdoma gamepara: proeqtis moculobaa 709,29 kub.m da Rirebuleba Sesabamisad 73361,86 lari. fasi zusti araa: saqarTvelos fasebSi maincdamainc kargad ver verkvevi. avtoris e-mailia: iachrist@getmail.no A mistake crept into the project information: the volume of the project is 709,29 cub.m and the pice accordingly 73361,86 GEL.
ნოდარი მოგვწონს! გვაქვს რამოდენიმე შეკითხვა: საერთო ფართის მეტრაჟი,რამდენი ოთახია და რა იგულისხმება მოცემულ ფასში
Olga Kvartskhava Di BeneComplimenti, veramente meraviglioso. Semplice e funzionale. Chiedo scusa che non parlo georgiano.
??? ???ra gainteresebs gaachnia :) aq micere da gagcems pasuxs
nika wkadelirogor SeiZleba proeqtis avtors SekiTxva rom davusva? anu sad unda Sevexmiano? mainteresebs raRac da...


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved