გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: მიხეილ ბალიაშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 6760-ჯერ
კომენტარი(14)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
georgian architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
თეო აბა შეადარეთ ნებისმიერ სხვა პროექტს. თუ რომელიმე ჯობია მას
გელა საქართველოში ჯერ კიდევ არიან მოაზროვნე არიტექტორები. მიხარია
რისმაგ კარგი არიტექტურული ჩანაფიქრია
თედო ორიგინალური,მყუდრო და ლამაზი სახლია
baqar kvirkveliadzalian momwons Tqveni proeqtebi kai iqneba es xalxi kritikas tu gadaechveva maincda mainc karg proeqtebs akritikebt ? risi bralia? sinamdvileSi mogwont xoo? warmatebebs gisurvebt
miSa ki ana maxsovs :))) madlob
ანა მიშა, გახსოვს აკადემიაში არხიკადს მასწავლიდი და შენს სახელოსნოში პროექტის მომზადებაშიც მეხმარებოდი :))) წარმატებებს გისურვებ !!!
xurcika originaluri moculobaa, cota CemTvis didia mara mTlianobaSi Tanamedrove
Gigi didi siamovnebit avishenebdi aset saxls, koCaR, momwons am arqiteqtoris yvela proeqti rac am konkursSi iRebs monawileobas
Givi KorintelimogesalmebiT b-no mixeil. developeruli kompania "grin developmenti" gTavazobT TanamSromlobas erT da mravalojaxiani kerZo saxlebis daproeqtebis kuTxiT Tbilisis gareubnebTi. moxibluli varT Tqvens mier Tesrulebuli namuTevrebiT, da vfiqrobT momavalSi TqvenTan erTad saqmian da orive mxarisaTvis sarfian urTierTobas. pativiscemiT Sps "grin developmenti” : 995 32 509999
ეკა ძალიან დახვეწილი და ორიგინალური პროექტია, ძალ&#
mia zalian momwons, sainteresoa minus erti sartuli tu aris...


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved