გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორები: ლადო შონია,ლია კეიდია
kategoria: კოლექტივი
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 6359-ჯერ
კომენტარი(50)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
tamaz gviniashvili meti mushaoba gmartebt!!! proeqti kargia da imedia carmatebas miaxcevt!!
laliko karqi bichi xar, momwons sheni ideebi, minda rom gaimarjmo
Nini momwons, kargia daa ragac sxvebisgan gamorcheuli :) didi imedi maqvs vixilav am proeqtuls gamarjvebulebshi. warmatebebi !:)
paxmeliaze wava kai kursia agebuli, tumca originalobas moklebulia. magram es ar aris chemis azrit konkursis amocana, mtavaria rom saxli iyos tanamedrove (yvela apeqtshi), gamartuli gegmarebis, iafi. mgoni yvela es nishani aqvs. modernizmis kargad nacnobi tema, kompozicia, masalebi swri shercheva (nu rac garedan chans), tbili ferebi... warmatebebi!
blaaaaa-bla-bla blaaaaaayou"re the mgellll , magram dzaaan shesulxar rolebshi da 3 gochis saxli dagiproektebia :)))))))))))))))))
alex es xisaa tu cinkis? saxuravi exdeba? panashvidia? shignit raa? qartuli arqiteqtura? viziareb...
misha machitidzedzalian samartliani da gatvlili namushevaria
myhelp shemodit da gaaketet gancxadebebi myhelp.ge
sergo es ra ubedurebaa
Likaa kiknadzeDzalian momwons es proeqti, bevrs proeqts gadavxede magram ragac am proeqtma ganskautrebuli yuradgeba miipyro... warmatebebi
irakli sharvadzemomwons
nina dzalian mometsona,magram kargad ar aris gashuqebuli da dzneli agsakmelia,saocrad gemovnebiani proeqtia,tsarmateba :)
tornike paqvsashviliaset proeqts cota ver mixedet codoni xart dagechagrebat!!! xo icit ra chveni ambavi tu ar brcyinavs arafrad ar varga
bordzikuli exla vnaxe es proeqtii daa.. rogorc arapropesinali am speroshii.. : )) agprtovanebuli vaar.. : )) eseti saxlii mindaa.. : )) vinc es saxli bolomde agiqvaa da aq cxovreba ar moundaa ravii.. : )) 70 000 es saxlii uuf.. dzaliaan magariaa...
nino amaglobelidzaan originaluria!!!!!! carmatebebi!!
gigi asatianisilamaze da efeqturoba egg furcelzee chanss da tuu realuradd saxlii ar gamovida iseti rogoricc furcelzea anu iseti efeqturi imm arqiteqturs proeqts davaxev tavze da egg ukve klientis motyuebaa
tata Tema kargia magram shesazlebeli iko upro kargad gangevitarebinat, shua gzashi mitovebul proeqts gavs, damushaveba aklia rogorc mtlianad pormebs aseve gegmarebas, dasanania imdenad ramdenadac gacilebit saintereso proeqtis shekmna iko shesadzlebeli.da rac sheexeba vizualur efeqts nu gaviwkdebat rom nebismierma arqiteqtorma proeqti sarpianad unda gakidos, vizualuri epeqtis gareshe ki es sheudzlebelia, arqiteqtorebma sheidzleba gegmarebidan da pasadebidan dainaxon proeqtis arsi, magram ubralo klients silamaze da efeqturoba wirdeba
giorgi aroshidzedzalian kargi proeqtia, ertaderti minusi aris uxarisxo renderingi rac did problemas ar warmoadgens. 5 stars! warmatebebi ;)
FRANI egrec megonaa,mshvenieria tu orgarsiania,ubralod cota ufro rom carmogechinat eg cudi ar iqneboda garedan ise chans titqosda xit iyos mteli saxli mopirketebuli
gigi asatianikaia momwonss tqveni proeqtii gamartlebulia yvelanairad ubralod erti problemaa sxvebs rasac gadavxede proeqtii simartle gitxrat ar momewona imitomm romm iq mtavar rols tamashobss suftaa kompiuteruli damushaveba rac ar amartlebs mat proeqtebss da ramac sheidzleba shecdomashi sheiyvanos jiuris wevrebii anuu gamodiss me roo saxli davaproeqtoo kompshii dzaan magra davamushao da shignidan kuriatniki gavaketo chemii proeqtii ajobebs imisas visac aaqvs sruliadd gamartlebuli proeqtii romelicc adamianss sheuqmniss im komfortss rasacc is elodeba.ase romm ess proeqtii zustad ganekutvneba imm kategoriass romelicc masshi mcxovrebss sheuqmniss yvelanairr pirobass romm mann komfortulad icxovros rashi minda isetii proeqtii sadacc mtavarr rols fasadiis magari damushaveba tamashobs racc chemi azrit sruliad gaumartlebelia
Nini MuchiashviliDzalian magaria,Ucxoa da rac mtavaria ar gavs sxva proeqtebs... carmatebebs gisurvebt
diana dzalian tanamedrove saxlia, ubralod carmodgenilia araefeqturad, gegmarebis mxriv mocesrigebulia
giorgi me marto otaxebis ganacileba momceons ogon dzaan, dzaan moqniladaa ganacilebuli,ai fasadze sxva shexedulebis var ,ufro fasadis formaze, magram is rom orgarsiania momcons ;)
salome cota rom daixvecos namdvilad kargi proeqtia!!
rusiko gersamia momezona.....gegmarebaz kargia.....zarmatebas gisurwebt....
likuna pasuxi frans_ orgarsianadac sheizleba chaitvalos, rkina-betonis karkasi shevsebulia samsheneblo blokit da gare konturze miyveba xis an xis faqturis polivinilqloridis profilebi, romelic kravs shenobas da qmnis shida ezos. samtsuxarod aq yvelaferi ar devs
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
gogia nujirixoshiania
FRANI es nageboba shemtxvevit orgarsiani xom araa?
eka droebiT sacxovreblad sasoflo-sameurneo nakveTze cudi ar iqneba.
Remment Lucas Koolhaas - Dadianiukacravad da minda erti ram gitxrat megobrebo, komentarebis avtorebo :) arsebobas "Architecture Today" (aseti termini) shegidzliat msoplios nebismier arqiteqturul saitze shexvidet da daatvalierot arqiteqturashi ra xdeba dges ( ra xazit miidis msolio arqiteqtura da arqiteqtorebi) chemi azrit es proseqti yvela tanamedrove gamowvevas pasuxobs .... yochag dzalian momwons :) da zevit rac xdeeba proeqtebshi, ratkma unda yvelas ar exeba sasixarulod aris ( ubralod KOSHMARI) CCCP... miaweqit da egre imushavet :)
Team 10 modit uazro komentarebisgan tavi shevikaot. ukve shevatye rom shempaseblebi dziritadad gartymashic ararian ra aris arqiteqtura. am proeqtis didi minusi is aris rom epeqturad ar gamoiyureba sxvebtan shedarebit potoze. tumca reitingit mis zevit myop bevr proeqts bevrad jobs.
Mgel GacirelSkiI like u and your batkan"s chichias ...... p.s. saxlic :*:*:*:*:*:*
Mirian silagavayvelaze didi problema am proeqtis aris shesruleba, fasadi gansakutrebuli araferia magram yovel Semtxvevashi arafrit ar aris gamagizianebeli,gegmarebiti tvalsazrisit zalian moqnili sqemaa, guldasacyvetia rom ase mcire masalaa am proeqtTan dakavshirebit carmodgenili.me 4 dagiceret 5 girsi namdvilad araa.imedia chemi xma rameshi cagadgebat
mixeil ................MAPATIET, MAGRAM CHEMTVIS ABSOLUTURAD GAUGEBARIA. MXARE VER MOVUDZEBENE ROM KOMENTARI GAVUKETO
gadavia ra :)gadavia ra,
nika beradzesaintereso tamami originaluri
maka makarogor shedzleba aq vinmem icxovros. ujas
maia msubuqia da eleganturi magaram shestulebit dzalian sustia!!
gio mgeladzemshvenieri xijinaa :))
daTo ucnauria da cota vizualuri mxaristvis rom migexedat cudi ar iqneboda
Eline dzalian mometsona lamazia,mkudro da sada ra kargi ikneboda rom sul eseti tipis saxlebi shendebodes chvens qalakshi !!! momtsoonss 5ani bevri +++ eebit =)
nini mgaloblishvilidzalian kargi namushevaria da shesabamisad unda gaimarjvos:)
MIXEIL MACHITIDZEMAGARIA
MGEL I"MA MGEL
TaTia ratom cudii damdvilad araa ubralod bevri sjobs magram rom ashendes lamazic iqneba
kikuu ar momwons da momkali
Ninuca :*:*:*am proeqtma unda gaimarjvos! dzaalian magaria :)
enver arafris dadeba araa sachiro. mshvenieria
gigo nioradzedarwmulebuli var rom sicocxleSi bevrad ufro efeqturi da saintereso iqneba,gansakurebit RamiT


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved