გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ნატალია თოთოსაშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 8557-ჯერ
კომენტარი(19)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
mixeili aseti tipis proeqti mgoni arc aris am konkursze carmodgenili. ar vici, kargia tu cudi, magram gansxvavebulia namdvilad.carmatebebi
+ +++
kk kaco, es tu aseti magari proeqtia, ase qvemot ratom devs???
beso svanidzezaan magari proeqtia, pirvel gverdze renderi unda iyos
ff kargi proeqti chgans, renderebi uketesi rom ikos, kargi iqneba
tbiliseli kargi saxlia, magram tbilisis gareubnebistvis. carmatebebi
gogi komentarebs sruliad vetanxmebi
jambuli koxta saxlia
mixeili carmatebebi am proeqts
??? momecona
------- martalia, renderebi ver qachavs, magram mtavari xom shinaarsia. daumushavedeli renderebi ar kargavs am saxlis xibls. realobashi namdvilad kargi iqneba, tu xarisxianad ashendeba. imedia ashendeba tbilisis gareubanshi albat
diana ideashi dzalian kargia, magram cudad aris carmodgenili, renderebs vgulisxmob, da cota mshralia
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
gia sakmaod sainteresoa da realuri
mixeil ................gogoebo maocebt
ნინო სითბო აკლია...დასამუშავებელია
noe warmateba shen
gio ise kargi proeqtia.
goga gogapirvel gverdze renderi dade


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved