გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ზაზა კვირკველია
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 9707-ჯერ
კომენტარი(20)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
Givi MachavarianiZalian lamazi saxlia, Sakmaod mkacri minimalizmi maghram amave dros sitbo da simkudrve igrznoba rac standartuli momxmareblistvis aucilebelia.
nini tkveni kvela ak carmodgenili proeqti gansvavdeba - kvela sadaa, saintereso lamazi, daxvecili. gisurebt warmatebas kolega
გურუ კაი პროექტია, იქნებ გეგმებიც დაგედოთ... გისურვებ წრმატებებს
ნინო ოქუაშვილიmarTalia, ak bevri micers, rom gemovneba ar maqvs, magram su kvela Tkenma dadebulma aq proeqtebma dzalian momxibla...carmatebas gisurvebT!!!! Imedia, erTs ki ara, ramodenimes airHeven...)))
ლია ლაღიძერომანტიულია.... და პოეტური
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
mariam xvedeliZe MOMWONS
mariam xvedeliZe MOMWONS
zviadi sakmaod sada, Zalian lamazi da kompaqturi saxlia. Tbilisi namdvilad imsaxurebs aseT saxlebs da Sennair arqiteqtorebs. warmatebei
guka darCiaSviliaseT patara farTs amxela datvirTva misce- es marTlac magari gadawyvetilebaa. parta, magram gamorCeuli da saintereso saxli iqneb, roca aSendeba
zura m. magari gadawyvetileba, ori formis kargi urTierTobaa, yvelaferi lakonuria, momeWona, yoCaR
gogliko patara farTze kargad ganawilebuli kargi saxlia
gtso esec magari saxlia kvirkvelia magari xar
giorgi gadeliaკარგია!
ika magaria....
nona minda eseti saxliiiii
mia yoCaR kvirkvelia, niWieri kaci yofilxar...
gia kargia
ზვიადი კვირკველია სუპერია!!!
giorgi samadaSvilisaGol kvirkvelia. aSkarad magari stili gaqvs. Seni niCi da Sromisunarianoba gamaognebeli. Sennairi specialistebi umravlos saqarTvelos


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved