გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორები: ზაზა კვირკველია
kategoria: კოლექტივი
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 6779-ჯერ
კომენტარი(18)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
ნინო ოქუაშვილიmarTalia, ak bevri micers, rom gemovneba ar maqvs, magram su kvela Tkenma dadebulma aq proeqtebma dzalian momxibla...carmatebas gisurvebT!!!! Imedia, erTs ki ara, ramodenimes airHeven...)))
maxo au, ra xdeba ertmanets aandzeben es arqiteqtorebi- to. kargia ra...
diana da mikvirs am saxls dabali reitingi raqtom aqvs
diana tanamedrove saxlia da fpiqrob praqtikulic, magram fasadi rom sxva feris ikos (tundac bunebrivi feris aguri) bevrad efeqturi iqneboda
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
giorgi bendelianiufro magrebic minaxavs tqveni.
mixeil ................KARGIA DA ORIGINALURI. ARAA GADAPRANCHULI DA VFIQROB SAKMAOD MKUDRO DA PRAQTIKULI UNDA IKOS
nika axvledianiZalian sasiamovno iqneba set saxli cxovreba
lali Tanamedrove saxlia, romelic siTbos gamoscems
wano am saxlit aRwikwi gemowneba da profesionalismi Warmatebas gisurwebt
daTo es saxli marTla Tbilisuria, momewona
goga marTla saxlia, momwons
malxazi marTivia da originaluri, kargia aguris Tbili saxlia
tei kargia, momWons
გიორგი გადელიაკარგი ნამუშევარია!!! კვირკველიას პროექტებიდა
ia Tbili da myudro saxlia, marTla5637 saxlia.....
mariami dzalian moxerxebuli da arapretenziuli saxlia. didi siamovnebit vicxovrebdi
zura kargi proeqtia, Sekruli da kargad mofiqrebuli


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved