გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორები: ზაზა კვი კველია
kategoria: კოლექტივი
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 5175-ჯერ
კომენტარი(24)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
ნინო ოქუაშვილიmarTalia, ak bevri micers, rom gemovneba ar maqvs, magram su kvela Tkenma dadebulma aq proeqtebma dzalian momxibla...carmatebas gisurvebT!!!! Imedia, erTs ki ara, ramodenimes airHeven...)))
mariam chacuasimartiveshia cheshmariteba. kopakturi da tevadi shenobaa.
gigi asatianiau kargit ra comentsi datovebac ar minda an ra davtovo
moalaqe sad aris saxli?
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
Mirian silagacamegobrebo chemi sazrit mcdari mcnebaa jurnaluri architeqturaa.arqiteqtura namdenadac paradoxsaluradac ar unda jgerdes es ar aris nichi es aris sheni undarebis da codnis daxveca da ganvitareba amave dros es aris tendencia stili da es yvelaperi scored jurnalebis da ukve internetis cyalobit.rac sheexeba am proeqts batoni zaza tavis tavad ar gavs im adamians romelic ar aris chaxeduli tanamedrove arqiteqturashi.alat masac iseve rogorc yvela sagad moazrovne arqiteqtors suts im sashineli zegavlenisgan tavis daxceva rasac qvia ""sabchota kavshiri"" da misgan gamepebuli uamravi tendenciebisaa rac sakmaod kargad gamosdis sufta estetikurad.misi aq cardgenili namushevrebis umravlesoba carmoadges scored ertgvari stilis chamoyalibebis mcdelobas.ertgvari tanamedrove qartuli socialuri saxli.es scored iseti namushevrebia romlebzec sasiamovnoa diskusia
dima gia xubua- getanxmebi. dgevandeli arqitektura aris 0 imis gamo rom marto gurnalebze da netshi moqeqili shenobebis kopioebs aketeben.
irakli gogoxiamagaria!!!
mariam maisuraZegia xubuas- "ra iyo gagikvirdaT saqarTveloSic rom SeuZliaT is rac JurnalebSi qveyndeba?". mec gamikvirda, magram Zalian mixaria profesionalebi rom gvyavs raime sferoSi mainc. nu nerviulobT, Tu Tqvenc gaqvT arqiteqturasTan Sexeba, rac ufro maRali donis konkurenti geyolebaT, miT ufro Tqvenc gaizrdebiT profesionalurad
waniko sulxaniswiliam proektis awtori udaod propesionalia
vasili comaianeta am xalxs saertod tu gaegebat rame arqiteqturaSi am proeqts dasawuni ra aqvs zaan magaria da ucxo
vaxtangi misagebia konkursis pirobebis farglebSi-umetesoba ararealuri asaSenebelia.amisi aSeneba Sesadzlebelia
miSa baliaSvilinino RavTaZes da gia xubuas. proeqti aris sakmaod sada da gemovnebiani. amavdroulad ekonomiuri da mis gansakuTrebulobas am SemTxvevaSi aravin iTxovs. konkursis pirobebs pasuxobs 100 % iT. es unda iyos tipiuri saxlebi romlebic aSendeba SeuzRudavi raodenobi
nino RavTaZemec veTanxmebi baton gias, es saxli axals arafers ar warmoadgens, darwmunebuli var arqiteqtors ultra Tanamedrove nagebobis Seqmna surda, da maigiT apirebda xalxis gaocebas, magram egeT saxlebs nebismier arqiteqturul tanamedrove JurnalSi SexvdebiT. da mind
gia xubuavidaooT?
beqa dmgia xubuas,arqiteqturidan magra Sors xar da mand darCi, es saxli magaria......
gia xubuaarqiteqtura dRes magar xodSia xo? :)Jurnali maqvs mxedvelobaSi. ramdeni proeqtia ki mara erTis imedi ar gqondaT batono :) saSineli saxlia, yvela danarCenTan erTad :(
ika marTlac leganturia
giorgi gadeliakargia
giorgi07 eleganturi saxlia
ზვიადი ძალიან მაგარიააააააა. კვირკველია უდავოდ გამო
makuna saintersoa, sainteresoa, sainteresoa
maia sasiamovno iqneba cxovrebac da dasvenebac am tipis saxlSi
gia besalashvilidzalian lamazi da gemovnebiani saxlia siamovnebit vicxovrebdi


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved