პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - III კატეგორია 1001-2000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 2.5
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 2249.6
* მოცულობა - 6463
* სიმაღლე - 11.5
* მოსაპირკეთებელი მასალები - gamoxarSuli da cecxlgamZle xsnariT damuSavebuli xe, dekoratiuli lesva, kramiti, bunebrivi qva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 10000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გიორგი გაბინია
* მისამართი - ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. 42/2, ბინა 26
* ტელეფონი – 599331555
* ელ-ფოსტა – architecthous@gmail.com